Ứng dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ rừng ven biển, chống sa mạc hóa

Để đạt mục tiêu phòng chống sa mạc hóa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đề án giai đoạn 2021-2030 nêu giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ.


Ngày 4/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030”.


Quan điểm của Đề án là thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của rừng vùng ven biển trong phòng, chống sa mạc hóa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.


Ứng dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ rừng ven biển, chống sa mạc hóa
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” (ảnh minh họa).

Mục tiêu Đề án nhằm quản lý, bảo vệ và sử dụng rừng bền vững diện tích rừng vùng ven biển hiện có và diện tích rừng được tạo mới trong giai đoạn 2021-2030; đồng thời tạo việc làm, thu nhập cho người dân vùng ven biển.


Để đạt được mục tiêu, Đề án đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: bảo vệ rừng; khôi phục và phát triển rừng; tăng cường năng lực và phát triển sinh kế cho cộng đồng, người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển.


Bên cạnh đó các nhóm giải pháp Đề án đưa ra gồm cơ chế, chính sách; tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về vai trò, giá trị của rừng vùng ven biển; và áp dụng khoa học, công nghệ.


Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, trong đó đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.


H.A.H

Ung dung khoa hoc va cong nghe de bảo vẹ rùng ven biẻn, chong sa mac hoa


Dẻ dạt mục tieu phong chong sa mac hoa, giam nhe thien tai, ung pho voi bien doi khi hau va nuoc bien dang, dè án giai doan 2021-2030 neu giải pháp úng dụng khoa học và cong nghẹ.


Ngay 4/10/2021, Thu tuong Chinh phu da ban hanh Quyet dinh phe duyet De an “Bao ve va phat trien rung vung ven bien nham ung pho voi bien doi khi hau va thuc day tang truong xanh giai doan 2021-2030”.


Quan diem cua De an la thong nhat tu tuong, nhan thuc ve vi tri, vai tro va tam quan trong dac biet cua rung vung ven bien trong phong, chong sa mac hoa, giam nhe thien tai, ung pho voi bien doi khi hau va nuoc bien dang.


Ung dung khoa hoc va cong nghe de bảo vẹ rùng ven biẻn, chong sa mac hoa
Thu tuong Chinh phu vùa phe duyet De an “Bao ve va phat trien rung vung ven bien nham ung pho voi bien doi khi hau va thuc day tang truong xanh giai doan 2021-2030” (ảnh minh họa).

Muc tieu De an nham quan ly, bao ve va su dung rung ben vung dien tich rung vung ven bien hien co va dien tich rung duoc tao moi trong giai doan 2021-2030; dòng thòi tao viec lam, thu nhap cho nguoi dan vung ven bien.


De dat duoc muc tieu, De an da dua ra mot so nhiem vu va giai phap chu yeu nhu: bao ve rung; khoi phuc va phat trien rung; tang cuong nang luc va phat trien sinh ke cho cong dong, nguoi dan tham gia bao ve va phat trien rung vung ven bien.


Ben cạnh dó cac nhom giai phap De an dua ra gom co che, chinh sach; tuyen truyen, giao duc nang cao nang luc, nhan thuc ve vai tro, gia tri cua rung vung ven bien; và áp dụng khoa hoc, cong nghe.


Truóc dó, Thủ tuóng Chính phủ cũng dã phe duyẹt Chien luoc quoc gia ve tang truong xanh giai doan 2021-2030, tam nhin 2050, trong dó dạt mục tieu ung dung cong nghe so va chuyen doi so, phat trien ket cau ha tang ben vung de nang cao chat luong tang truong, phat huy loi the canh tranh va giam thieu tac dong tieu cuc den moi truong.


H.A.H


Ứng dụng khoa học và công nghệ để bảo vệ rừng ven biển, chống sa mạc hóa

Để đạt mục tiêu phòng chống sa mạc hóa, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, đề án giai đoạn 2021-2030 nêu giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: