Địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 miễn phí định dạng .pdf

Danh sách bao gồm sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách dành cho giáo viên của tất cả các bộ sách : Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục.


Trong thời gian đầu năm học mới, một số địa phương vẫn đang phải thực hiện giãn cách xã hội và triển khai phương án học trực tuyến. Do đó, chúng tôi gửi tới các bạn bộ sách giáo khoa, sách bài tập, sách giáo viên miễn phí.


Sách giáo khoa lớp 1 bộ Cánh Diều - Số sách: 26.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Chân Trời Sáng Tạo - Số sách: 31.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực - Số sách: 27.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Số sách: 30.
Sách giáo khoa lớp 1 bộ Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục - Số sách: 26.
Sách giáo khoa lớp 2 bộ Cánh Diều - Số sách: 28.
Sách giáo khoa lớp 2 bộ Chân Trời Sáng Tạo - Số sách: 32.
Sách giáo khoa lớp 2 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Số sách: 33.
Sách giáo khoa lớp 3 - Số sách: 8.
Sách giáo khoa lớp 4 - Số sách: 12.
Sách giáo khoa lớp 5 - Số sách: 12.
Sách giáo khoa lớp 6 bộ Cánh Diều - Số sách: 36.
Sách giáo khoa lớp 6 bộ Chân Trời Sáng Tạo - Số sách: 38.
Sách giáo khoa lớp 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Số sách: 43.
Sách giáo khoa lớp 7 - Số sách: 15.
Sách giáo khoa lớp 8 - Số sách: 14.
Sách giáo khoa lớp 9 - Số sách: 22.
Sách giáo khoa lớp 10 - Số sách: 21.
Sách giáo khoa lớp 11 - Số sách: 31.
Sách giáo khoa lớp 12 - Số sách: 31.


Các bộ này vẫn được tiếp tục cập nhật thêm các sách đã có và các sách tham khảo.


Với mục đích hỗ trợ học sinh trong tình hình giãn cách do dịch bệnh Covid-19, mong các đơn vị có bản quyền các bộ sách này tạo điều kiện để chia sẻ.


Từ khoá:
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 2
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 3
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 4
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 5
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 6
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 7
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 8
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 9
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 10
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 11
địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 12Dia chi tai sach giao khoa lop 1 den lop 12 mien phi dinh dang .pdf


Danh sach bao gom sach giao khoa, sach bo tro va sach danh cho giao vien cua tat ca cac bo sach : Canh Dieu, Chan Troi Sang Tao, Ket Noi Tri Thuc Voi Cuoc Song, Cung Hoc De Phat Trien Nang Luc, Vi Su Binh Dang Va Dan Chu Trong Giao Duc.


Trong thoi gian dau nam hoc moi, mot so dia phuong van dang phai thuc hien gian cach xa hoi va trien khai phuong an hoc truc tuyen. Do do, chung toi gui toi cac ban bo sach giao khoa, sach bai tap, sach giao vien mien phi.


Sach giao khoa lop 1 bo Canh Dieu - So sach: 26.
Sach giao khoa lop 1 bo Chan Troi Sang Tao - So sach: 31.
Sach giao khoa lop 1 bo Cung Hoc De Phat Trien Nang Luc - So sach: 27.
Sach giao khoa lop 1 bo Ket Noi Tri Thuc Voi Cuoc Song - So sach: 30.
Sach giao khoa lop 1 bo Vi Su Binh Dang Va Dan Chu Trong Giao Duc - So sach: 26.
Sach giao khoa lop 2 bo Canh Dieu - So sach: 28.
Sach giao khoa lop 2 bo Chan Troi Sang Tao - So sach: 32.
Sach giao khoa lop 2 bo Ket Noi Tri Thuc Voi Cuoc Song - So sach: 33.
Sach giao khoa lop 3 - So sach: 8.
Sach giao khoa lop 4 - So sach: 12.
Sach giao khoa lop 5 - So sach: 12.
Sach giao khoa lop 6 bo Canh Dieu - So sach: 36.
Sach giao khoa lop 6 bo Chan Troi Sang Tao - So sach: 38.
Sach giao khoa lop 6 bo Ket Noi Tri Thuc Voi Cuoc Song - So sach: 43.
Sach giao khoa lop 7 - So sach: 15.
Sach giao khoa lop 8 - So sach: 14.
Sach giao khoa lop 9 - So sach: 22.
Sach giao khoa lop 10 - So sach: 21.
Sach giao khoa lop 11 - So sach: 31.
Sach giao khoa lop 12 - So sach: 31.


Cac bo nay van duoc tiep tuc cap nhat them cac sach da co va cac sach tham khao.


Voi muc dich ho tro hoc sinh trong tinh hinh gian cach do dich benh Covid-19, mong cac don vi co ban quyen cac bo sach nay tao dieu kien de chia se.


Tu khoa:
dia chi tai sach giao khoa lop 1
dia chi tai sach giao khoa lop 2
dia chi tai sach giao khoa lop 3
dia chi tai sach giao khoa lop 4
dia chi tai sach giao khoa lop 5
dia chi tai sach giao khoa lop 6
dia chi tai sach giao khoa lop 7
dia chi tai sach giao khoa lop 8
dia chi tai sach giao khoa lop 9
dia chi tai sach giao khoa lop 10
dia chi tai sach giao khoa lop 11
dia chi tai sach giao khoa lop 12

Địa chỉ tải sách giáo khoa lớp 1 đến lớp 12 miễn phí định dạng .pdf

Danh sách bao gồm sách giáo khoa, sách bổ trợ và sách dành cho giáo viên của tất cả các bộ sách : Cánh Diều, Chân Trời Sáng Tạo, Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, Cùng Học Để Phát Triển Năng Lực, Vì Sự Bình Đẳng Và Dân Chủ Trong Giáo Dục.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

  1. F0 [9/6/2021 10:35:00 AM] : Thực sự hữu ích, xin cảm ơn.

Đăng bình luận

Đánh giá: