Nền tảng cửa khẩu số được vận hành thí điểm từ hôm nay

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan chức năng liên quan chính thức sử dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/1 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/1.


Quyết định trên được UBND tỉnh Lạng Sơn đưa ra ngày 13/1, trên cơ sở kết quả làm việc giữa Ủy ban với Tổng cục Hải quan.


Công dân, tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng liên quan hiện đã có thể truy cập Cổng thông tin nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn tại đại chỉ cuakhauso.langson.gov.vn/management/ hoặc tải ứng dụng nền tảng cửa khẩu số từ CH Play và App Store. Thời gian sử dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 6/2022.


Việc Lạng Sơn triển khai nền tảng cửa khẩu số được đánh giá là hướng đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hết sức cần thiết trong bối cảnh dịch, bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.


Kể từ tháng 7/2021, thực hiện kế hoạch thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện các cửa khẩu Hữu Nghị và Tân Thanh, Sở TT&TT đã cùng VNPT và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nền tảng cửa khẩu số.


Nền tảng cửa khẩu số được vận hành thí điểm từ hôm nay
Thời gian sử dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số sẽ kéo dài từ nay đến hết tháng 6/2022.

Đưa vào vận hành thí điểm nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/1 tại cửa khẩu Hữu Nghị và từ ngày 19/1 với cửa khẩu Tân Thanh, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các doanh nghiệp và cơ quan chức năng liên quan sử dụng nền tảng đảm bảo nguyên tắc đáp ứng các quy định nghiệp vụ của các ngành liên quan và tối đa việc thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu, khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.


Sở TT&TT Lạng Sơn là cơ quan được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số; kết nối nền tảng này với nền tảng ECUS, hệ thống cân điện tử, hệ thống soi chiếu container do Tổng cục Hải quan trang bị và hệ thống barrier tự động. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết và sử dụng nền tảng cửa khẩu số.


Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm thông báo cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc về kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn và chủ động đầu tư trang bị hệ thống barrier tự động phù hợp để kết nối với nền tảng cửa khẩu số.


UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp tham gia quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp sử dụng Nền tảng cửa khẩu số và thực hiện các hoạt động trực tuyến trên nền tảng.


Viễn thông Lạng Sơn thành lập Tổ hỗ trợ trực tiếp và qua nhóm Zalo Hỗ trợ cửa khẩu số doanh nghiệp hoặc số điện thoại 02053.715.716 để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sử dụng nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/1/2022.


Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu cần chủ động tiếp cận, thực hiện kê khai thông tin, nhập dữ liệu trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số và xử lý trực tuyến trên nền tảng. 


Nền tảng cửa khẩu số được áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối/chia sẻ dữ liệu qua Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP). Nền tảng giúp tự động hóa quy trình, giảm thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập cảnh; tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn.
Cùng với đó, còn là thay đổi quy trình để tăng cường khả năng tự động hóa, giảm thiểu tác động của con người trong các hoạt động tại cửa khẩu, ứng dụng công nghệ số hiện đại vào quản lý, sử dụng một nền tảng số duy nhất có độ ổn định cao. Đồng thời, đảm bảo an toàn thông tin, cung cấp dịch vụ số tốt nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu dựa trên nền tảng cửa khẩu số.

Vân Anh

Nen tang cua khau so duoc van hanh thi diem tu hom nay


UBND tinh Lang Son vua yeu cau cac doanh nghiep, co quan chuc nang lien quan chinh thuc su dung thi diem nen tang cua khau so tu ngay 14/1 tai cua khau quoc te Huu Nghi va tiep tuc trien khai tai cua khau Tan Thanh tu ngay 19/1.


Quyet dinh tren duoc UBND tinh Lang Son dua ra ngay 13/1, tren co so ket qua lam viec giua Uy ban voi Tong cuc Hai quan.


Cong dan, to chuc, doanh nghiep va cac co quan chuc nang lien quan hien da co the truy cap Cong thong tin nen tang cua khau so tinh Lang Son tai dai chi cuakhauso.langson.gov.vn/management/ hoac tai ung dung nen tang cua khau so tu CH Play va App Store. Thoi gian su dung thi diem nen tang cua khau so se keo dai tu nay den het thang 6/2022.


Viec Lang Son trien khai nen tang cua khau so duoc danh gia la huong di phu hop voi xu huong chuyen doi so va het suc can thiet trong boi canh dich, benh Covid-19 van dien bien phuc tap.


Ke tu thang 7/2021, thuc hien ke hoach thi diem chuyen doi so tong the va toan dien cac cua khau Huu Nghi va Tan Thanh, So TT&TT da cung VNPT va cac co quan, don vi lien quan xay dung nen tang cua khau so.


Nen tang cua khau so duoc van hanh thi diem tu hom nay
Thoi gian su dung thi diem nen tang cua khau so se keo dai tu nay den het thang 6/2022.

Dua vao van hanh thi diem nen tang cua khau so tu ngay 14/1 tai cua khau Huu Nghi va tu ngay 19/1 voi cua khau Tan Thanh, UBND tinh Lang Son yeu cau cac doanh nghiep va co quan chuc nang lien quan su dung nen tang dam bao nguyen tac dap ung cac quy dinh nghiep vu cua cac nganh lien quan va toi da viec thuc hien cac quy trinh, thu tuc cua doanh nghiep xuat nhap khau, khai bao truc tuyen du lieu hang hoa, phuong tien van tai dau vao. Cac luc luong chuc nang tai cua khau chuyen tu viec nhap du lieu thu cong, truc tiep sang kiem tra, giam sat, xac nhan truc tuyen tren nen tang cua khau so.


So TT&TT Lang Son la co quan duoc giao chu tri, phoi hop voi cac don vi lien quan tiep tuc ra soat, hoan thien nen tang cua khau so; ket noi nen tang nay voi nen tang ECUS, he thong can dien tu, he thong soi chieu container do Tong cuc Hai quan trang bi va he thong barrier tu dong. Dong thoi, chi dao day manh tuyen truyen, huong dan cac doanh nghiep, ca nhan, to chuc lien quan den hoat dong xuat nhap khau biet va su dung nen tang cua khau so.


Ban Quan ly khu kinh te cua khau Dong Dang - Lang Son co trach nhiem thong bao cho cac co quan chuc nang phia Trung Quoc ve ke hoach trien khai nen tang cua khau so cua tinh Lang Son va chu dong dau tu trang bi he thong barrier tu dong phu hop de ket noi voi nen tang cua khau so.


UBND tinh yeu cau cac co quan, don vi, luc luong chuc nang, doanh nghiep tham gia quy trinh su dung nen tang cua khau so pho bien, quan triet, tuyen truyen den can bo, cong chuc, vien chuc, nguoi lao dong, doanh nghiep su dung Nen tang cua khau so va thuc hien cac hoat dong truc tuyen tren nen tang.


Vien thong Lang Son thanh lap To ho tro truc tiep va qua nhom Zalo Ho tro cua khau so doanh nghiep hoac so dien thoai 02053.715.716 de ho tro, huong dan truc tiep cac co quan, don vi, luc luong chuc nang, doanh nghiep lien quan den hoat dong xuat nhap khau su dung nen tang cua khau so tu ngay 14/1/2022.


Cac doanh nghiep xuat nhap khau, dai ly hai quan, ca nhan, to chuc lien quan den hoat dong xuat nhap khau can chu dong tiep can, thuc hien ke khai thong tin, nhap du lieu truc tuyen tren nen tang cua khau so va xu ly truc tuyen tren nen tang. 


Nen tang cua khau so duoc ap dung cac cong nghe moi nhu tri tue nhan tao, du lieu lon, dien toan dam may; xay dung co so du lieu tap trung, co kha nang ket noi/chia se du lieu qua Truc lien thong, tich hop, chia se du lieu cua tinh (LGSP). Nen tang giup tu dong hoa quy trinh, giam thoi gian cho doanh nghiep xuat nhap canh; tang cuong cong tac quan ly, giam sat cua co quan nha nuoc, tao kenh thong tin ket noi da chieu giua co quan nha nuoc va doanh nghiep tham gia hoat dong xuat nhap khau, cong khai, minh bach trong hoat dong quan ly tai cua khau, phuc vu cong tac chi dao, dieu hanh cua cac cap lanh dao, cai cach hanh chinh phuc vu nguoi dan va doanh nghiep tham gia hoat dong xuat nhap khau tot hon.
Cung voi do, con la thay doi quy trinh de tang cuong kha nang tu dong hoa, giam thieu tac dong cua con nguoi trong cac hoat dong tai cua khau, ung dung cong nghe so hien dai vao quan ly, su dung mot nen tang so duy nhat co do on dinh cao. Dong thoi, dam bao an toan thong tin, cung cap dich vu so tot nhat cho cac doanh nghiep xuat nhap khau dua tren nen tang cua khau so.

Van Anh


Nền tảng cửa khẩu số được vận hành thí điểm từ hôm nay

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan chức năng liên quan chính thức sử dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/1 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/1.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: