iOS 15.2.1 sửa lỗi bảo mật gì?

Để tránh nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nâng cao khả năng xác thực thiết bị gia dụng đầu vào cho ứng dụng Apple HomeKit.


Trong bản cập nhật iOS/iPadOS 15.2.1 mới được phát hành, Apple không khắc phục nhiều lỗi bảo mật, nhưng cũng khắc phục vấn đề khá quan trọng. Cụ thể, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ vá lỗi ứng dụng nhà thông minh Apple HomeKit, với nguy cơ thiết bị gia dụng giả mạo mở đường tấn công từ chối dịch vụ.


Để tránh nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nâng cao khả năng xác thực thiết bị đầu vào cho HomeKit. Bản cập nhật này áp dụng cho iPhone 6s trở lên, iPad Air 2 trở lên, iPad 5 trở lên, iPad mini 4 trở lên, và iPod touch 7th.


iOS 15.2.1 sửa lỗi bảo mật gì?
iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nâng cao khả năng xác thực thiết bị đầu vào cho HomeKit.

Trước đó trong bản cập nhật iOS/iPadOS 15.2, Apple đã khắc phục hàng loạt lỗi bảo mật. Một trong số đó là vấn đề file âm thanh giả mạo để khai thác thông tin cá nhân người dùng; để khắc phục Apple đã cải thiện khả năng vận hành bộ nhớ, tránh tràn bộ đệm.


Ngoài ra Apple đã khắc phục vấn đề ảnh giả mạo cài mã độc chiếm quyền điều khiển. Với FaceTime, người dùng không còn lo lộ thông tin nhạy cảm của cá nhân qua dữ liệu mô tả Live Photos. Apple cũng chỉnh sửa lại logic cấp quyền để người lạ không thể tận dụng kẽ hở truy cập danh bạ qua Notes, hay đọc mật khẩu lưu trữ.


Anh Hào(Theo Apple.com)

iOS 15.2.1 sủa lõi bảo mạt gì?


Dẻ tránh nguy co tán cong tù chói dịch vụ, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nang cao khả nang xác thục thiét bị gia dụng dàu vào cho úng dụng Apple HomeKit.


Trong bản cạp nhạt iOS/iPadOS 15.2.1 mói duọc phát hành, Apple khong khác phục nhièu lõi bảo mạt, nhung cũng khác phục ván dè khá quan trọng. Cụ thẻ, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ vá lõi úng dụng nhà thong minh Apple HomeKit, vói nguy co thiét bị gia dụng giả mạo mỏ duòng tán cong tù chói dịch vụ.


Dẻ tránh nguy co tán cong tù chói dịch vụ, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nang cao khả nang xác thục thiét bị dàu vào cho HomeKit. Bản cạp nhạt này áp dụng cho iPhone 6s trỏ len, iPad Air 2 trỏ len, iPad 5 trỏ len, iPad mini 4 trỏ len, và iPod touch 7th.


iOS 15.2.1 sủa lõi bảo mạt gì?
iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nang cao khả nang xác thục thiét bị dàu vào cho HomeKit.

Truóc dó trong bản cạp nhạt iOS/iPadOS 15.2, Apple dã khác phục hàng loạt lõi bảo mạt. Mọt trong só dó là ván dè file am thanh giả mạo dẻ khai thác thong tin cá nhan nguòi dùng; dẻ khác phục Apple dã cải thiẹn khả nang vạn hành bọ nhó, tránh tràn bọ dẹm.


Ngoài ra Apple dã khác phục ván dè ảnh giả mạo cài mã dọc chiém quyèn dièu khiẻn. Vói FaceTime, nguòi dùng khong còn lo lọ thong tin nhạy cảm của cá nhan qua dũ liẹu mo tả Live Photos. Apple cũng chỉnh sủa lại logic cáp quyèn dẻ nguòi lạ khong thẻ tạn dụng kẽ hỏ truy cạp danh bạ qua Notes, hay dọc mạt khảu luu trũ.


Anh Hào(Theo Apple.com)


iOS 15.2.1 sửa lỗi bảo mật gì?

Để tránh nguy cơ tấn công từ chối dịch vụ, iOS/iPadOS 15.2.1 sẽ nâng cao khả năng xác thực thiết bị gia dụng đầu vào cho ứng dụng Apple HomeKit.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: