Đưa vào vận hành Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn

Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn vừa được khai trương. Trong thời gian vận hành thí điểm từ nay đến hết tháng 4/2022, người sử dụng sẽ không phải trả phí dịch vụ.


Lễ khai trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn vừa được UBND tỉnh tổ chức ngày 12/1.


Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra thay đổi đột phá trong hoạt động của chính quyền tỉnh Lạng Sơn và là bước đi quan trọng của quá trình chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh.


Đưa vào vận hành Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn.

Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn xây dựng trên nền tảng web tích hợp bản đồ số nhiều lớp với nhiều loại đất và ứng dụng điện thoại thông minh đáp ứng lượng truy cập khoảng 10.000 lượt/ngày.


Cổng thông tin phục vụ tra cứu thông tin chi tiết đất đai như loại đất, diện tích, chủ sử dụng, số thửa, vị trí...; thông tin quy hoạch về thửa đất; thanh toán thông qua các ví điện tử, ngân hàng trong nước và các kênh thoanh toán khác.


Liên danh Công ty TNHH VKX (đơn vị trực thuộc VNPT) - Viễn thông Lạng Sơn được các sở TN&MT, TT&TT tỉnh Lạng Sơn lựa chọn để triển khai xây dựng Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn gồm trang web và ứng dụng di động, với 3 nhóm chức năng riêng dành cho cán bộ quản trị; chuyên viên; công dân, doanh nghiệp, tổ chức


Cổng thông tin này sẽ là điểm phục vụ cho các đối tượng chính gồm: Sở TN&MT cùng các sở, ban, ngành có liên quan; Văn phòng Đăng ký sử dụng đất các huyện, thành phố; Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có nhu cầu khai thác thông tin về đất đai, thông tin quy hoạch sử dụng đất.


Đưa vào vận hành Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn
Giao diện Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn.

Hiện tại, người dân, các tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ quản lý đã có thể truy cập Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ datdai.langson.gov.vn hoặc ứng dụng di động LANGSON.LIS để tra cứu thông tin về bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin về các thửa đất một cách dễ dàng, thuận tiện.


Người sử dụng đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn sẽ có nhiều hình thức thanh toán như chuyển khoản, Mobille Money, hay dùng các ví điện tử VNPT Pay, Momo, Viettel Pay để hỗ trợ việc tính phí xem thông tin chi tiết thửa đất.


Chia sẻ về lý do xây dựng và đưa vào vận hành Cổng thông tin khai thác cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh này cho biết, những năm qua, chỉ số năng lực cạnh tranh PCI của Lạng Sơn luôn ở mức thấp so với trung bình của cả nước, năm 2019 xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố, năm 2020 xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố.


Trong đó, có nguyên nhân về tính công khai, minh bạch cung cấp thông tin để doanh nghiệp và người dân dễ tiếp cận các thông tin liên quan đến quy hoạch chung và quy hoạch ngành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính.


“Để nâng cao chỉ số năng lực canh tranh PCI cấp tỉnh trong năm tới và những năm tiếp theo, tăng tính công khai, minh bạch trong việc cung cấp thông tin, giúp người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận thông tin quy hoạch, thông tin đất đai của tỉnh Lạng Sơn, việc xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng thông tin dữ liệu đất đai là hết sức cần thiết”, đại diện UBND tỉnh Lạng Sơn cho hay.


Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn Nguyễn Khắc Lịch cho biết, Sở sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân biết và sử dụng dịch vụ, tiện tích của hệ thống. Đồng thời, sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai mở rộng, tích hợp thêm các chức năng cho hệ thống như các ứng dụng trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, thủy lợi… nhằm xây dựng nên 1 nền tảng quản lý tài nguyên tự nhiên một cách đầy đủ, toàn diện và đồng bộ. 


Ông Nguyễn Khắc Lịch cũng đề nghị Sở TN&MT chủ động, tích cực quản lý sử dụng, phối hợp với các ngành liên quan cập nhật dữ liệu về đất đai, khoáng sản và các dữ liệu chuyên ngành; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định hiện hành chưa phù hợp hoặc lạc hậu, có mâu thuẫn khi ứng dụng công nghệ trong quản lý số về đất đai; nghiên cứu ban hành hoặc đề xuất ban hành quy định về sử dụng Cổng thông tin bảo đảm thuận tiện và an toàn trong thực tiễn…


Vân Anh

Dua vao van hanh Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son


Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son vua duoc khai truong. Trong thoi gian van hanh thi diem tu nay den het thang 4/2022, nguoi su dung se khong phai tra phi dich vu.


Le khai truong Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son vua duoc UBND tinh to chuc ngay 12/1.


Cong thong tin khai thac co so du lieu dat dai tinh Lang Son duoc xac dinh la mot trong nhung giai phap trong tam de thuc day chuyen doi so, tao ra thay doi dot pha trong hoat dong cua chinh quyen tinh Lang Son va la buoc di quan trong cua qua trinh chuyen doi so va xay dung do thi thong minh.


Dua vao van hanh Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son
Cac dai bieu thuc hien nghi thuc khai truong Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son.

Cong thong tin khai thac co so du lieu dat dai tinh Lang Son xay dung tren nen tang web tich hop ban do so nhieu lop voi nhieu loai dat va ung dung dien thoai thong minh dap ung luong truy cap khoang 10.000 luot/ngay.


Cong thong tin phuc vu tra cuu thong tin chi tiet dat dai nhu loai dat, dien tich, chu su dung, so thua, vi tri...; thong tin quy hoach ve thua dat; thanh toan thong qua cac vi dien tu, ngan hang trong nuoc va cac kenh thoanh toan khac.


Lien danh Cong ty TNHH VKX (don vi truc thuoc VNPT) - Vien thong Lang Son duoc cac so TN&MT, TT&TT tinh Lang Son lua chon de trien khai xay dung Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son gom trang web va ung dung di dong, voi 3 nhom chuc nang rieng danh cho can bo quan tri; chuyen vien; cong dan, doanh nghiep, to chuc


Cong thong tin nay se la diem phuc vu cho cac doi tuong chinh gom: So TN&MT cung cac so, ban, nganh co lien quan; Van phong Dang ky su dung dat cac huyen, thanh pho; Nguoi dan, doanh nghiep, nha dau tu co nhu cau khai thac thong tin ve dat dai, thong tin quy hoach su dung dat.


Dua vao van hanh Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son
Giao dien Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son.

Hien tai, nguoi dan, cac to chuc, doanh nghiep va can bo quan ly da co the truy cap Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son tai dia chi datdai.langson.gov.vn hoac ung dung di dong LANGSON.LIS de tra cuu thong tin ve ban do quy hoach, ke hoach su dung dat, thong tin ve cac thua dat mot cach de dang, thuan tien.


Nguoi su dung dang ky tai khoan tren Cong thong tin du lieu dat dai tinh Lang Son se co nhieu hinh thuc thanh toan nhu chuyen khoan, Mobille Money, hay dung cac vi dien tu VNPT Pay, Momo, Viettel Pay de ho tro viec tinh phi xem thong tin chi tiet thua dat.


Chia se ve ly do xay dung va dua vao van hanh Cong thong tin khai thac co so du lieu dat dai tinh Lang Son, UBND tinh nay cho biet, nhung nam qua, chi so nang luc canh tranh PCI cua Lang Son luon o muc thap so voi trung binh cua ca nuoc, nam 2019 xep thu 50/63 tinh, thanh pho, nam 2020 xep thu 49/63 tinh, thanh pho.


Trong do, co nguyen nhan ve tinh cong khai, minh bach cung cap thong tin de doanh nghiep va nguoi dan de tiep can cac thong tin lien quan den quy hoach chung va quy hoach nganh, cai thien moi truong dau tu kinh doanh, cai cach thu tuc hanh chinh.


“De nang cao chi so nang luc canh tranh PCI cap tinh trong nam toi va nhung nam tiep theo, tang tinh cong khai, minh bach trong viec cung cap thong tin, giup nguoi dan, doanh nghiep, nha dau tu de dang tiep can thong tin quy hoach, thong tin dat dai cua tinh Lang Son, viec xay dung va dua vao hoat dong Cong thong tin du lieu dat dai la het suc can thiet”, dai dien UBND tinh Lang Son cho hay.


Giam doc So TT&TT Lang Son Nguyen Khac Lich cho biet, So se tiep tuc chu tri, phoi hop voi cac co quan lien quan tuyen truyen rong rai den cac tang lop nhan dan biet va su dung dich vu, tien tich cua he thong. Dong thoi, se tham muu UBND tinh trien khai mo rong, tich hop them cac chuc nang cho he thong nhu cac ung dung trong linh vuc giao thong, xay dung, thuy loi… nham xay dung nen 1 nen tang quan ly tai nguyen tu nhien mot cach day du, toan dien va dong bo. 


Ong Nguyen Khac Lich cung de nghi So TN&MT chu dong, tich cuc quan ly su dung, phoi hop voi cac nganh lien quan cap nhat du lieu ve dat dai, khoang san va cac du lieu chuyen nganh; nghien cuu, de xuat sua doi, bo sung nhung quy dinh hien hanh chua phu hop hoac lac hau, co mau thuan khi ung dung cong nghe trong quan ly so ve dat dai; nghien cuu ban hanh hoac de xuat ban hanh quy dinh ve su dung Cong thong tin bao dam thuan tien va an toan trong thuc tien…


Van Anh


Đưa vào vận hành Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn

Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn vừa được khai trương. Trong thời gian vận hành thí điểm từ nay đến hết tháng 4/2022, người sử dụng sẽ không phải trả phí dịch vụ.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: