Tổng cục Thuế chọn MIFI là đơn vị kết nối dữ liệu trực tiếp

Góp mặt trong danh sách 20 đơn vị được kết nối trực tiếp (nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử) với Tổng cục Thuế, MIFI sẽ có vai trò lớn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp “phủ sóng” hóa đơn điện tử.


Đa lợi ích khi kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế


Việc áp dụng hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp từ lâu đã được Bộ Tài chính đẩy mạnh và triển khai thông qua các Nghị định và Thông tư được ban hành. Tuy nhiên, việc số hóa vẫn chưa thật sự triệt để khi các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử thực hiện “mỗi nhà mỗi kiểu” và Bộ Tài chính gặp khó khăn trong quá trình quản lý.


Nhằm tháo gỡ khó khăn trên, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, Tổng cục Thuế chọn ra các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lớn và uy tín để kết nối trực tiếp, giúp Tổng cục Thuế quản lý chặt chẽ và số hóa triệt để.


Tổng cục Thuế chọn MIFI là đơn vị kết nối dữ liệu trực tiếp
Đại diện MIFI tại Hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về nhân sự, tài chính, kỹ thuật và gần 800 các nhà cung cấp hóa đơn điện tử trên cả nước, MIFI vinh dự được nằm trong danh sách 20 đơn vị nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp với Tổng cục Thuế.


Với việc kết nối trực tiếp này, doanh nghiệp sẽ giảm bớt các thủ tục rườm rà như thông báo phát hành hóa đơn, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn,…Doanh nghiệp dễ dàng lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử chuẩn theo Thông tư mới nhất và uy tín nhất do Tổng cục Thuế lựa chọn.


Hóa đơn điện tử an toàn MIFI – Phát triển không ngừng vì giá trị của khách hàng


Chỉ mới ra mắt chưa đầy 2 năm trên thị trường, với nỗ lực ngày càng hoàn thiện để đem đến những sản phẩm và trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, MIFI đã đạt được những thành tích lớn mà các đơn vị ra mắt trước đó chưa đạt được như phần mềm hóa đơn điện tử duy nhất có trên Microsoft App đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn quốc tế, TOP 15 tổ chức trung gian đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT, thuộc danh sách 30 tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định của Thông tư số 78/2021/TT-BTC do Tổng cục Thuế công bố, và mới đây chính thức trở thành đơn vị để kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế.


Tổng cục Thuế chọn MIFI là đơn vị kết nối dữ liệu trực tiếp
Hóa đơn điện tử MIFI là đơn vị được kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế

Với kim chỉ nam lấy khách hàng làm gốc để phục vụ, hóa đơn điện tử an toàn MIFI luôn chú trọng tính an toàn và bảo mật dữ liệu của khách hàng. MIFI cam kết an toàn chuẩn quốc tế nhờ lưu trữ dữ liệu tại Microsoft Azure và cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam cam kết gói bảo hiểm dữ liệu lên đến 100 triệu đồng. Đồng thời, hệ thống lưu trữ còn được đảm bảo bởi Mắt Bão – doanh nghiệp có 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin.


Hơn thế nữa, MIFI đã thực hiện loạt chương trình hỗ trợ chuyển đổi số tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ bắt đầu tại Tỉnh Bến Tre, hàng ngàn doanh nghiệp chuyển sang hóa đơn điện tử an toàn dễ dàng với chương trình MIFI bắt tay cùng VPBank,… Lắng nghe và thấu hiểu khách hàng, không ngừng phát triển phần mềm, tăng trải nghiệm khách hàng là cách mà MIFI thực hiện để đạt sự thành công như ngày hôm nay.


Chuyển đổi dễ dàng – An toàn, uy tín cùng MIFI ngay: https://mifi.vn/


MIFI là gì? MIFI là phần mềm hóa đơn điện tử đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn an toàn quốc tế nhờ lưu trữ tại Microsoft Azure với hơn 200 data center trên toàn cầu, cũng là đơn vị tiên phong tại Việt Nam đưa ra gói bảo hiểm cam kết đền bù lên đến 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, MIFI được Tổng cục thuế lựa chọn là 1 trong 20 đơn vị kết nối trực tiếp. Được đảm bảo hệ thống lưu trữ hàng đầu bởi Mắt Bão Corp, MIFI hiện đang là giải pháp hóa đơn điện tử hàng đầu cho doanh nghiệp.

Phương Dung

Tong cuc Thue chon MIFI la don vi ket noi du lieu truc tiep


Gop mat trong danh sach 20 don vi duoc ket noi truc tiep (nhan, truyen, luu tru du lieu hoa don dien tu) voi Tong cuc Thue, MIFI se co vai tro lon trong viec ho tro cac doanh nghiep “phu song” hoa don dien tu.


Da loi ich khi ket noi truc tiep voi Tong cuc Thue


Viec ap dung hoa don dien tu cho cac doanh nghiep tu lau da duoc Bo Tai chinh day manh va trien khai thong qua cac Nghi dinh va Thong tu duoc ban hanh. Tuy nhien, viec so hoa van chua that su triet de khi cac don vi cung cap giai phap hoa don dien tu thuc hien “moi nha moi kieu” va Bo Tai chinh gap kho khan trong qua trinh quan ly.


Nham thao go kho khan tren, Bo Tai chinh ban hanh Thong tu 78/2021/TT-BTC. Theo do, Tong cuc Thue chon ra cac don vi cung cap giai phap hoa don dien tu lon va uy tin de ket noi truc tiep, giup Tong cuc Thue quan ly chat che va so hoa triet de.


Tong cuc Thue chon MIFI la don vi ket noi du lieu truc tiep
Dai dien MIFI tai Hoi nghi cong bo trien khai he thong hoa don dien tu

Vuot qua nhung tieu chuan nghiem ngat ve nhan su, tai chinh, ky thuat va gan 800 cac nha cung cap hoa don dien tu tren ca nuoc, MIFI vinh du duoc nam trong danh sach 20 don vi nhan, truyen va luu tru du lieu hoa don dien tu truc tiep voi Tong cuc Thue.


Voi viec ket noi truc tiep nay, doanh nghiep se giam bot cac thu tuc ruom ra nhu thong bao phat hanh hoa don, bao cao tinh hinh su dung hoa don,…Doanh nghiep de dang lua chon don vi cung cap hoa don dien tu chuan theo Thong tu moi nhat va uy tin nhat do Tong cuc Thue lua chon.


Hoa don dien tu an toan MIFI – Phat trien khong ngung vi gia tri cua khach hang


Chi moi ra mat chua day 2 nam tren thi truong, voi no luc ngay cang hoan thien de dem den nhung san pham va trai nghiem tot nhat cho khach hang, MIFI da dat duoc nhung thanh tich lon ma cac don vi ra mat truoc do chua dat duoc nhu phan mem hoa don dien tu duy nhat co tren Microsoft App dap ung tieu chuan ve an toan quoc te, TOP 15 to chuc trung gian dap ung theo Quyet dinh 635/QD-TCT, thuoc danh sach 30 to chuc cung cap giai phap hoa don dien tu dap ung day du cac tieu chi quy dinh cua Thong tu so 78/2021/TT-BTC do Tong cuc Thue cong bo, va moi day chinh thuc tro thanh don vi de ket noi truc tiep voi Tong cuc Thue.


Tong cuc Thue chon MIFI la don vi ket noi du lieu truc tiep
Hoa don dien tu MIFI la don vi duoc ket noi truc tiep voi Tong cuc Thue

Voi kim chi nam lay khach hang lam goc de phuc vu, hoa don dien tu an toan MIFI luon chu trong tinh an toan va bao mat du lieu cua khach hang. MIFI cam ket an toan chuan quoc te nho luu tru du lieu tai Microsoft Azure va cung la don vi tien phong tai Viet Nam cam ket goi bao hiem du lieu len den 100 trieu dong. Dong thoi, he thong luu tru con duoc dam bao boi Mat Bao – doanh nghiep co 20 nam kinh nghiem trong nganh cong nghe thong tin.


Hon the nua, MIFI da thuc hien loat chuong trinh ho tro chuyen doi so tai cac tinh mien Tay Nam Bo bat dau tai Tinh Ben Tre, hang ngan doanh nghiep chuyen sang hoa don dien tu an toan de dang voi chuong trinh MIFI bat tay cung VPBank,… Lang nghe va thau hieu khach hang, khong ngung phat trien phan mem, tang trai nghiem khach hang la cach ma MIFI thuc hien de dat su thanh cong nhu ngay hom nay.


Chuyen doi de dang – An toan, uy tin cung MIFI ngay: https://mifi.vn/


MIFI la gi? MIFI la phan mem hoa don dien tu dau tien tai Viet Nam dat chuan an toan quoc te nho luu tru tai Microsoft Azure voi hon 200 data center tren toan cau, cung la don vi tien phong tai Viet Nam dua ra goi bao hiem cam ket den bu len den 100 trieu dong. Ben canh do, MIFI duoc Tong cuc thue lua chon la 1 trong 20 don vi ket noi truc tiep. Duoc dam bao he thong luu tru hang dau boi Mat Bao Corp, MIFI hien dang la giai phap hoa don dien tu hang dau cho doanh nghiep.

Phuong Dung


Tổng cục Thuế chọn MIFI là đơn vị kết nối dữ liệu trực tiếp

Góp mặt trong danh sách 20 đơn vị được kết nối trực tiếp (nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử) với Tổng cục Thuế, MIFI sẽ có vai trò lớn trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp “phủ sóng” hóa đơn điện tử.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: