Gia Lai đầu tư cho Trung tâm giám sát điều hành thông minh

Tỉnh có nhiều hạng mục đầu tư cho Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh.


UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án xây dựng Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh. Đây là một phần thuộc đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”.


Gia Lai đầu tư cho Trung tâm giám sát điều hành thông minh
Startup với thành phố thông minh

Theo đó, quý IV/2021, UBND tỉnh có kế hoạch lựa chọn các nhà thầu cho 9 hạng mục thuộc dự án. Trong đó có Cung cấp, lắp đặt hệ thống hạ tầng Trung tâm IOC; Cung cấp, lắp đặt hệ thống giám sát camera tầm cao, camera giao thông, VMS; Cung cấp, lắp đặt hệ thống quản lý trong lĩnh
vực đô thị, tiết kiệm năng lượng...


Trước đó, Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Thành phố Pleiku đã chính thức khai trương và đi vào hoạt động hồi đầu năm nay. Trung tâm có nhiệm vụ giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền, quản lý và sử dụng đất đai; điều hành an ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và giám sát thông tin trên Internet.


Duy Vũ

Gia Lai dau tu cho Trung tam giam sat dieu hanh thong minh


Tinh co nhieu hang muc dau tu cho Trung tam giam sat dieu hanh thong minh, xay dung co so du lieu, dich vu do thi thong minh.


UBND tinh Gia Lai vua phe duyet ke hoach lua chon nha thau cho du an xay dung Trung tam giam sat dieu hanh thong minh, xay dung co so du lieu, dich vu do thi thong minh. Day la mot phan thuoc de an “Xay dung thanh pho Pleiku theo huong do thi thong minh giai doan 2020-2025, dinh huong den nam 2030”.


Gia Lai dau tu cho Trung tam giam sat dieu hanh thong minh
Startup voi thanh pho thong minh

Theo do, quy IV/2021, UBND tinh co ke hoach lua chon cac nha thau cho 9 hang muc thuoc du an. Trong do co Cung cap, lap dat he thong ha tang Trung tam IOC; Cung cap, lap dat he thong giam sat camera tam cao, camera giao thong, VMS; Cung cap, lap dat he thong quan ly trong linh
vuc do thi, tiet kiem nang luong...


Truoc do, Trung tam Dieu hanh do thi thong minh Thanh pho Pleiku da chinh thuc khai truong va di vao hoat dong hoi dau nam nay. Trung tam co nhiem vu giam sat, dieu hanh chi tieu kinh te - xa hoi, giam sat hieu qua hoat dong chinh quyen, quan ly va su dung dat dai; dieu hanh an ninh trat tu cong dong; an toan giao thong; tuong tac, giao tiep phuc vu cong dan; giam sat chat luong moi truong; giam sat, dieu hanh linh vuc y te, giao duc, du lich va giam sat thong tin tren Internet.


Duy Vu


Gia Lai đầu tư cho Trung tâm giám sát điều hành thông minh

Tỉnh có nhiều hạng mục đầu tư cho Trung tâm giám sát điều hành thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu, dịch vụ đô thị thông minh.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: