Cần Thơ mang Trung tâm Điều hành thông minh về huyện

IOC cấp huyện Vĩnh Thạnh sẽ cung cấp các ứng dụng trong lĩnh vực CNTT truyền thông, các dịch vụ của đô thị thông minh, giúp lãnh đạo huyện điều hành những việc đột xuất cũng như thường ngày xảy ra trên địa bàn.


Mới đây, ông Cao Văn Ngoan, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) vừa có buổi làm việc với VNPT về xây dựng Trung tâm Điều hành thông minh (IOC) cấp huyện. IOC cấp huyện Vĩnh Thạnh sẽ cung cấp các giải pháp dịch vụ, ứng dụng trong lĩnh vực CNTT truyền thông, và các dịch vụ của đô thị thông minh, giúp lãnh đạo huyện điều hành những việc đột xuất cũng như thường ngày xảy ra trên địa bàn.


Trung tâm hoạt động sẽ hướng đến hiện đại hóa hoạt động quản lý nhà nước, hạn chế giấy tờ hành chính, giảm công tác điều hành qua nhiều cấp quản lý, công khai giám sát một cách minh bạch thời gian kết quả xử lý; người dân được tham gia tương tác với hoạt động nhà nước, bước đầu xây dựng nền hành chính thân thiện, phục vụ hiệu lực, hiệu quả.


Cần Thơ mang Trung tâm Điều hành thông minh về huyện
IOC cấp huyện sẽ giúp lãnh đạo huyện điều hành những việc đột xuất cũng như thường ngày xảy ra trên địa bàn (nguồn ảnh: Báo Cần Thơ).

Trước đó, UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1652, “Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đồng thời giao Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.


Các mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, quản lý đô thị tinh gọn, bảo vệ môi trường hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện, tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.


H.A.H

Càn Tho mang Trung tam Dièu hành thong minh vè huyẹn


IOC cap huyen Vinh Thanh se cung cap cac ung dung trong linh vuc CNTT truyen thong, cac dich vu cua do thi thong minh, giup lanh dao huyen dieu hanh nhung viec dot xuat cung nhu thuong ngay xay ra tren dia ban.


Moi day, ong Cao Van Ngoan, Pho Chu tich UBND huyen Vinh Thanh (Can Tho) vua co buoi lam viec voi VNPT ve xay dung Trung tam Dieu hanh thong minh (IOC) cap huyen. IOC cap huyen Vinh Thanh se cung cap cac giai phap dich vu, ung dung trong linh vuc CNTT truyen thong, va cac dich vu cua do thi thong minh, giup lanh dao huyen dieu hanh nhung viec dot xuat cung nhu thuong ngay xay ra tren dia ban.


Trung tam hoat dong se huong den hien dai hoa hoat dong quan ly nha nuoc, han che giay to hanh chinh, giam cong tac dieu hanh qua nhieu cap quan ly, cong khai giam sat mot cach minh bach thoi gian ket qua xu ly; nguoi dan duoc tham gia tuong tac voi hoat dong nha nuoc, buoc dau xay dung nen hanh chinh than thien, phuc vu hieu luc, hieu qua.


Càn Tho mang Trung tam Dièu hành thong minh vè huyẹn
IOC cap huyen se giup lanh dao huyen dieu hanh nhung viec dot xuat cung nhu thuong ngay xay ra tren dia ban (nguòn ảnh: Báo Càn Tho).

Truóc dó, UBND thành phó Can Tho vua ban hanh Quyet dinh so 1652, “Phe duyet De an Xay dung thành phó Can Tho phat trien thanh do thi thong minh, giai doan 2021-2025, tam nhin den nam 2030”; dong thoi giao So Thong tin & Truyen thong chu tri, phoi hop cac don vi co lien quan trien khai thuc hien De an, dinh ky bao cao ket qua thuc hien.


Cac muc tieu tong quat cua De an la nang cao chat luong cuoc song cua nguoi dan, quan ly do thi tinh gon, bao ve moi truong hieu qua, nang cao nang luc canh tranh, dam bao moi nguoi dan duoc huong thu cac dich vu cong mot cach nhanh chong, thuan tien, tang cuong viec dam bao an ninh, trat tu an toan xa hoi, phong chong toi pham.


H.A.H


Cần Thơ mang Trung tâm Điều hành thông minh về huyện

IOC cấp huyện Vĩnh Thạnh sẽ cung cấp các ứng dụng trong lĩnh vực CNTT truyền thông, các dịch vụ của đô thị thông minh, giúp lãnh đạo huyện điều hành những việc đột xuất cũng như thường ngày xảy ra trên địa bàn.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: