Đề án đô thị thông minh Cần Thơ lấy người dân làm trung tâm

Mục tiêu tổng quát của đề án đô thị thông minh Cần Thơ là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, quản lý đô thị tinh gọn, bảo vệ môi trường hiệu quả.


Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Quyết định số 1652, “Phê duyệt Đề án Xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; đồng thời giao Sở Thông tin & Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Đề án, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.


Theo Báo Cần Thơ đăng tải, các mục tiêu tổng quát của Đề án là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, quản lý đô thị tinh gọn, bảo vệ môi trường hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo mọi người dân được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện, tăng cường việc đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm.


Đề án đô thị thông minh Cần Thơ lấy người dân làm trung tâm
Mục tiêu tổng quát của đề án đô thị thông minh Cần Thơ là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân (nguồn ảnh: moc.gov.vn).

Lộ trình tổng thể xây dựng thành phố Cần Thơ trở thành đô thị thông minh đi theo 3 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 (2021-2022) xây dựng Trung tâm Điều hành đô thị thông minh và triển khai một số lĩnh vực ưu tiên như giao thông thông minh, giám sát môi trường, an ninh trật tự, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh...


Giai đoạn 2 (2023-2025) mở rộng triển khai đô thị thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, thu hút xã hội hóa đầu tư phát triển đô thị thông minh. Giai đoạn 3 với tầm nhìn đến 2030, thành phố Cần Thơ trở thành một thành phố thông minh trên các lĩnh vực ưu tiên, tham gia vào chuỗi liên kết thành phố thông minh, là hạt nhân đầu tàu của vùng ĐBSCL trong chuỗi liên kết đô thị thông minh cấp quốc qua, khu vực và quốc tế.


Cần Thơ cũng đặt mục tiêu khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu đồng bộ (đặc biệt là dữ liệu người dân, dữ liệu hạ tầng không gian), phân tích dữ liệu lớn, dự báo hỗ trợ ra quyết định để hướng đến phục vụ người dân, du khách tốt hơn. Các dịch vụ công được được cung cấp dưới dạng cá nhân hóa theo nhu cầu, phát huy nguyên tắc người dân làm trung tâm của đô thị thông minh.


Kinh phí thực hiện của Đề án là trên 1.011 tỷ đồng.


H.A.H

Dè án do thị thong minh Càn Tho láy nguoi dan lam trung tam


Muc tieu tong quat cua de an do thị thong minh Càn Tho la nang cao chat luong cuoc song nguoi dan, quan ly do thi tinh gon, bao ve moi truong hieu qua.


Mói day, UBND thành phó Can Tho vua ban hanh Quyet dinh so 1652, “Phe duyet De an Xay dung thành phó Can Tho phat trien thanh do thi thong minh, giai doan 2021-2025, tam nhin den nam 2030”; dong thoi giao So Thong tin & Truyen thong chu tri, phoi hop cac don vi co lien quan trien khai thuc hien De an, dinh ky bao cao ket qua thuc hien.


Theo Báo Càn Tho dang tải, cac muc tieu tong quat cua De an la nang cao chat luong cuoc song cua nguoi dan, quan ly do thi tinh gon, bao ve moi truong hieu qua, nang cao nang luc canh tranh, dam bao moi nguoi dan duoc huong thu cac dich vu cong mot cach nhanh chong, thuan tien, tang cuong viec dam bao an ninh, trat tu an toan xa hoi, phong chong toi pham.


Dè án do thị thong minh Càn Tho láy nguoi dan lam trung tam
Muc tieu tong quat cua de an do thị thong minh Càn Tho la nang cao chat luong cuoc song nguoi dan (nguòn ảnh: moc.gov.vn).

Lo trinh tong the xay dung thành phó Can Tho tro thanh do thi thong minh di theo 3 giai doan chinh. Giai doan 1 (2021-2022) xay dung Trung tam Dieu hanh do thi thong minh va trien khai mot so linh vuc uu tien nhu giao thong thong minh, giam sat moi truong, an ninh trat tu, du lich thong minh, y te thong minh, giao duc thong minh...


Giai doan 2 (2023-2025) mo rong trien khai do thi thong minh tren cac linh vuc uu tien, thu hut xa hoi hoa dau tu phat trien do thi thong minh. Giai doan 3 voi tam nhin den 2030, thành phó Can Tho tro thanh mot thanh pho thong minh tren cac linh vuc uu tien, tham gia vao chuoi lien ket thanh pho thong minh, la hat nhan dau tau cua vung DBSCL trong chuoi lien ket do thi thong minh cap quoc qua, khu vuc va quoc te.


Càn Tho cũng dạt mục tieu khai thac hieu qua co so du lieu dong bo (dac biet la du lieu nguoi dan, du lieu ha tang khong gian), phan tich du lieu lon, du bao ho tro ra quyet dinh de huong den phuc vu nguoi dan, du khach tot hon. Cac dich vu cong duoc duoc cung cap duoi dang ca nhan hoa theo nhu cau, phat huy nguyen tac nguoi dan lam trung tam cua do thi thong minh.


Kinh phi thuc hien cua De an là tren 1.011 tỷ dong.


H.A.H


Đề án đô thị thông minh Cần Thơ lấy người dân làm trung tâm

Mục tiêu tổng quát của đề án đô thị thông minh Cần Thơ là nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, quản lý đô thị tinh gọn, bảo vệ môi trường hiệu quả.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: