Vĩnh Long tập hợp đầu mối phụ trách đô thị thông minh, chính phủ điện tử

Ban Chỉ đạo mới của tỉnh Vĩnh Long sẽ phụ trách toàn bộ tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng.


Ngày 17/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký Quyết định số 3157 về kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Vĩnh Long thành Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long.


Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó Trưởng ban thường trực); Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông.


Ban Chỉ đạo mới sẽ phụ trách toàn bộ tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng.


Vĩnh Long tập hợp đầu mối phụ trách đô thị thông minh, chính phủ điện tử
Ban Chỉ đạo mới của tỉnh Vĩnh Long sẽ phụ trách toàn bộ tiến trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, đô thị thông minh (nguồn ảnh: vinhlong.gov.vn).

Xây dựng đô thị thông minh nằm trong quá trình chuyển đổi số tổng thể. Như ở Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh vừa có Quyết định Phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.


Theo mục tiêu chung đến năm 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thiện chuyển đổi số và hình thành đô thị thông minh; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân.


H.A.H

Vĩnh Long tạp họp dàu mói phụ trách do thị thong minh, chính phủ diẹn tủ


Ban Chi dao mói của tinh Vinh Long sẽ phụ trách toàn bọ tien trinh chuyen doi so, gan ket chat che voi cai cach hanh chinh; phat trien chinh quyen dien tu, kinh te so, xa hoi so va do thi thong minh; dam bao an toan thong tin mang.


Ngay 17/11/2021, Chu tich UBND tinh Vĩnh Long da ky Quyet dinh so 3157 ve kien toan va doi ten Ban Chi dao xay dung chinh quyen dien tu va dich vu do thi thong minh tinh Vinh Long thanh Ban Chi dao Chuyen doi so tinh Vinh Long.


Ban Chi dao Chuyen doi so tinh Vinh Long do Chu tich UBND tinh lam Truong ban. Pho Truong ban gom: Pho Chu tich UBND tinh truc tiep theo doi, chi dao linh vuc thong tin va truyen thong (Pho Truong ban thuong truc); Giam doc So Thong tin & Truyen thong.


Ban Chi dao mói sẽ phụ trách toàn bọ tien trinh chuyen doi so, gan ket chat che voi cai cach hanh chinh; xay dung, phat trien chinh quyen dien tu, chinh quyen so, kinh te so, xa hoi so va do thi thong minh; dam bao an toan thong tin mang.


Vĩnh Long tạp họp dàu mói phụ trách do thị thong minh, chính phủ diẹn tủ
Ban Chi dao mói của tinh Vinh Long sẽ phụ trách toàn bọ tien trinh chuyen doi so, phat trien chinh quyen dien tu, do thi thong minh (nguòn ảnh: vinhlong.gov.vn).

Xay dụng do thị thong minh nàm trong quá trình chuyẻn dỏi só tỏng thẻ. Nhu ỏ Bà Rịa - Vũng Tàu, UBND tỉnh vùa có Quyét dịnh Phe duyẹt Chuong trình hành dọng thục hiẹn Nghị quyét của Ban Cháp hành Dảng bọ tỉnh vè chuyẻn dỏi só, do thị thong minh gán vói cải cách hành chính.


Theo mục tieu chung dén nam 2030, Bà Rịa - Vũng Tàu co bản hoàn thiẹn chuyẻn dỏi só và hình thành do thị thong minh; dỏi mói can bản, toàn diẹn hoạt dọng quản lý, dièu hành của chính quyèn, hoạt dọng sản xuát kinh doanh của doanh nghiẹp, phuong thúc sóng, làm viẹc của nguòi dan.


H.A.H


Vĩnh Long tập hợp đầu mối phụ trách đô thị thông minh, chính phủ điện tử

Ban Chỉ đạo mới của tỉnh Vĩnh Long sẽ phụ trách toàn bộ tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; phát triển chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đảm bảo an toàn thông tin mạng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: