Tìm giải pháp đô thị hóa thích ứng biến đổi khí hậu

Việt Nam cần xây dựng mô hình, giải pháp công nghệ phát triển đô thị đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Điều này đã được làm rõ trong hội thảo của Bộ Xây dựng.


Ngày 8/11/2021, Bộ Xây dựng phối hợp với Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN), Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA), và Diễn đàn Đô thị Việt Nam (VUF) tổ chức Hội thảo trực tuyến chào mừng Ngày Đô thị Việt Nam với chủ đề “Đô thị hóa Việt Nam trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu”.


Theo Cổng thông tin điện tử moc.gov.vn, phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chia sẻ, từ năm 2008 Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 8/11 hàng năm là “Ngày Đô thị Việt Nam” nhằm tôn vinh các đô thị, và nhấn mạnh vai trò trung tâm tạo động lực tăng trưởng kinh tế của các đô thị trên toàn quốc.


Bên cạnh những kết quả tích cực, phát triển đô thị tại Việt Nam còn một số hạn chế: Số lượng đô thị tăng lên nhưng chất lượng đô thị chưa được quan tâm đúng mức;  hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội không đồng bộ và quá tải; tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng; việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng chưa hiệu quả, gây phát thải lớn.


Tìm giải pháp đô thị hóa thích ứng biến đổi khí hậu
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng phát biểu khai mạc Hội thảo “Đô thị hóa Việt Nam trước những thách thức mới của biến đổi khí hậu” (nguồn ảnh: moc.gov.vn).

Đáng lo ngại hơn nữa, hệ thống đô thị Việt Nam còn đang phải đối diện nhiều thách thức mới nảy sinh do tác động của biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Đây là những thách thức lớn, đặt ra nhiều vấn đề mới trong công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị hiện nay.


Để phát triển hệ thống đô thị theo hướng nâng cao chất lượng, góp phần thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP 26, Việt Nam cần xây dựng mô hình, giải pháp công nghệ phát triển đô thị phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững.


Tham dự hội thảo, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính cho biết, thực tiễn Việt Nam cho thấy quá trình quy hoạch và xây dựng phát triển đô thị hiện nay còn hạn chế về công tác lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu, thiếu đánh giá, phân tích những tác động của biến đổi khí hậu.


Vẫn còn tồn tại các quy hoạch mở rộng xây dựng đô thị vào các khu vực có nguy cơ thiên tai, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị. Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị chủ yếu chú trọng về kỹ thuật và tổ chức không gian, chưa chú trọng vấn đề bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế đô thị nhằm hỗ trợ các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.


Vì vậy, để phát triển bền vững, giảm thiểu hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cần có góc nhìn tổng thể, lồng ghép được các yêu cầu mới trong quy hoạch và phát triển đô thị trên cả ba phương diện kinh tế, xã hội và môi trường.


H.A.H

Tìm giải pháp do thị hóa thích ung bién dỏi khí hạu


Viet Nam can xay dung mo hinh, giải pháp cong nghẹ phat trien do thi dap ung cac yeu cau phat trien ben vung, thích úng bién dỏi khí hạu. Dièu này dã duọc làm rõ trong họi thảo của Bọ Xay dụng.


Ngay 8/11/2021, Bo Xay dung phoi hop voi Hiep hoi cac do thi Viet Nam (ACVN), Hoi Quy hoach phat trien do thi Viet Nam (VUPDA), va Dien dan Do thi Viet Nam (VUF) to chuc Hoi thao truc tuyen chao mung Ngay Do thi Viet Nam voi chu de “Do thi hoa Viet Nam truoc nhung thach thuc moi cua bien doi khi hau”.


Theo Cỏng thong tin diẹn tủ moc.gov.vn, phat bieu khai mac Hoi thao, Thu truong Bọ Xay dụng Le Quang Hung chia sẻ, tu nam 2008 Thu tuong Chinh phu da quyet dinh lay ngay 8/11 hang nam la “Ngay Do thi Viet Nam” nham ton vinh cac do thi, va nhan manh vai tro trung tam tao dong luc tang truong kinh te cua cac do thi tren toan quoc.


Ben canh nhung ket qua tich cuc, phat trien do thi tai Viet Nam con mot so han che: So luong do thi tang len nhung chat luong do thi chua duoc quan tam dung muc;  ha tang ky thuat va ha tang xa hoi khong dong bo va qua tai; tinh trang o nhiem moi truong ngay cang nghiem trong; viec su dung tai nguyen thien nhien va nang luong chua hieu qua, gay phat thai lon.


Tìm giải pháp do thị hóa thích ung bién dỏi khí hạu
Thu truong Bọ Xay dụng Le Quang Hung phat bieu khai mac Hoi thao “Do thi hoa Viet Nam truoc nhung thach thuc moi cua bien doi khi hau” (nguòn ảnh: moc.gov.vn).

Dáng lo ngại hon nũa, he thong do thi Viet Nam còn dang phai doi dien nhieu thach thuc moi nay sinh do tac dong cua bien doi khi hau va dai dich Covid-19. Day la nhung thach thuc lon, dat ra nhieu van de moi trong cong tac quy hoach, xay dung va phat trien do thi hien nay.


De phat trien he thong do thi theo huong nang cao chat luong, gop phan thuc hien cac cam ket cua Chinh phu Viet Nam tai Hoi nghi COP 26, Viet Nam can xay dung mo hinh, giải pháp cong nghẹ phat trien do thi phu hop voi dieu kien thuc tien, dap ung cac yeu cau phat trien ben vung.


Tham du hoi thao, Chu tich Hoi Quy hoach phat trien do thi Viet Nam Tran Ngoc Chinh cho biet, thuc tien Viet Nam cho thay qua trinh quy hoach va xay dung phat trien do thi hien nay con han che ve cong tac long ghep thich ung bien doi khi hau, thieu danh gia, phan tich nhung tac dong cua bien doi khi hau.


Van con ton tai cac quy hoach mo rong xay dung do thi vao cac khu vuc co nguy co thien tai, tiem an nhieu rui ro trong khi ha tang chua dap ung nhu cau phat trien do thi. Do an quy hoach chung xay dung do thi chu yeu chu trong ve ky thuat va to chuc khong gian, chua chu trong van de bao ve moi truong va hieu qua kinh te do thi nham ho tro cac giai phap ung pho voi bien doi khi hau.


Vi vay, de phat trien ben vung, giam thieu hau qua thien tai, dich benh, can co goc nhin tong the, long ghep duoc cac yeu cau moi trong quy hoach va phat trien do thi tren ca ba phuong dien kinh te, xa hoi va moi truong.


H.A.H


Tìm giải pháp đô thị hóa thích ứng biến đổi khí hậu

Việt Nam cần xây dựng mô hình, giải pháp công nghệ phát triển đô thị đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Điều này đã được làm rõ trong hội thảo của Bộ Xây dựng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: