Trẻ em không nên lập tài khoản trên mạng xã hội

Theo Sở TT&TT Yên Bái, trẻ em không nên lập tài khoản cá nhân trên mạng xã hội mà chỉ nên sử dụng internet để tham khảo học tập, học hỏi kỹ năng sống


Vào tháng 9/2021 vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)  Yên Bái đã đưa ra các khuyến cáo để bảo vệ trẻ em trên mạng.


Trẻ em không nên lập tài khoản trên mạng xã hội


Trẻ em lên mạng cần được bảo vệ - Ảnh minh hoạ


Theo Sở TT&TT Yên Bái, thời gian qua, Bộ TT&TT đã tham mưu giúp Chính phủ triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, trong đó đã làm việc với facebook, youtube … để gỡ bỏ các thông tin xấu độc. Đồng thời, từng bước hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để quản lý thông tin trên mạng, trong đó có quy định về cung cấp thông tin xuyên biên giới…


Về phần mình, Sở đã phối hợp với Công an tỉnh tăng cường xử lý các đối tượng có hành vi sai trái, đưa nội dung thông tin sai sự thật, thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội nói chung và hành vi hình ảnh, clip nhạy cảm và những video bạo lực học đường. Đồng thời tăng cường quản lý hoạt động thông tin điện tử với việc thành lập tổ theo dõi nội dung thông tin về Yên Bái trên mạng xã hội; phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương và Bộ TT&TT để theo dõi thông tin nóng, thông tin dư luận quan tâm trên địa bàn tỉnh; ban hành  văn bản về việc hướng dẫn và phối hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng xã hội và hướng dẫn phòng ngừa vi phạm quy định của pháp luật về thông tin trên mạng. 


Bên cạnh đó, Sở cũng thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh để nắm bắt, theo dõi và kịp thời phối hợp xử lý những trường hợp sai phạm cũng như quản lý những thông tin không chính xác gây hoang mang trong dư luận xã hội.


Tuy nhiên, theo Sở TT&TT Yên Bái, mạng xã hội hiện nay ngày càng phát triển và diễn biến phức tạp, có thể thu thập dữ liệu làm lộ lọt thông tin cá nhân. Chính vì vậy để đảm bảo an toàn thông tin, đồng thời, ngăn ngừa những tác động tiêu cực từ mạng xã hội, cùng với việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vấn đề quyết định chính là nhận thức và hành vi của người dùng. Ngoài ra, để góp phần khắc phục tình trạng đăng tải các nội dung phản cảm đối với lứa tuổi học sinh, rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình với các ngành chức năng.


Để bảo vệ trẻ em trên mạng, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên khi tham gia mạng xã hội, Sở TT&TT Yên Bái cũng đã đưa ra các khuyến cáo.


Cụ thể, ở lứa tuổi thiếu nhi, trẻ em không nên lập tài khoản cá nhân trên mạng xã hội mà chỉ nên sử dụng internet để tham khảo học tập, học hỏi kỹ năng sống.  Trước khi tham gia mạng xã hội, cần nghiên cứu kỹ các điều khoản của mạng xã hội đó đưa ra, tìm hiểu các kỹ năng về sử dụng mạng xã hội, nhất là các kỹ năng về xử lý thông tin xấu độc (báo xấu, thông báo cho người lớn, cho cơ quan có trách nhiệm là Công an, Sở TT&TT, chính quyền cơ sở) để áp dụng vào thực tế.


Trong quá trình sử dụng mạng xã hội, trẻ em cần nhận thức, xác định rõ mục đích sử dụng thông tin và chỉ nên lựa chọn những nội dung phục vụ học tập, vui chơi giải trí phù hợp với lứa tuổi, không nên tò mò truy cập vào những trang mạng có nội dung xấu, tiêu cực. Bên cạnh đó, cần lưu ý: Không kết bạn với những đối tượng lạ; không chia sẻ, đăng tải những thông tin thể hiện tâm trạng, cảm xúc nhất thời của mình; biết cách báo xấu khi nhận thấy thông tin không chính xác, tránh tham gia bình luận, đồng thời thông báo với cha mẹ, nhà trường và cơ quan chức năng khi thấy có dấu hiệu nguy hại...


Cơ quan chức năng trong trường hợp xác định được đối tượng cung cấp thông tin vi phạm các quy định hiện hành thì tùy theo mức độ, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ áp dụng hình thức xử lý kịp thời. Trường hợp vi phạm mức độ nhẹ thì nhắc nhở, rút kinh nghiệm; trường hợp vi phạm ở mức độ nặng có thể xem xét xử phạt vi phạm hành chính, thu hồi giấy phép, thu hồi tên miền và nếu vi phạm nghiêm trọng ngành công an sẽ khởi tố xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp không xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm thì đề xuất Bộ TT&TT gửi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ như Google, Facebook... thực hiện các biện pháp ngăn chặn, gỡ bỏ.


Sở TT&TT Yên Bái cho biết, sẽ tiếp tục tập trung tăng cường công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng mạng xã hội. Trong đó, sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông; ngành Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên và các địa phương để thực hiện tuyên truyền dưới nhiều hình thức,  đi sâu vào nội dung hướng dẫn sử dụng, phòng ngừa thông tin xấu độc giúp trẻ em có đủ kiến thức, kỹ năng khi sử dụng mạng xã hội.


Lê Mỹ

Tre em khong nen lap tai khoan tren mang xa hoi


Theo So TT&TT Yen Bai, tre em khong nen lap tai khoan ca nhan tren mang xa hoi ma chi nen su dung internet de tham khao hoc tap, hoc hoi ky nang song


Vao thang 9/2021 vua qua, So Thong tin va Truyen thong (TT&TT)  Yen Bai da dua ra cac khuyen cao de bao ve tre em tren mang.


Tre em khong nen lap tai khoan tren mang xa hoi


Tre em len mang can duoc bao ve - Anh minh hoa


Theo So TT&TT Yen Bai, thoi gian qua, Bo TT&TT da tham muu giup Chinh phu trien khai cac bien phap nham ngan ngua nhung tac dong tieu cuc tu mang xa hoi, trong do da lam viec voi facebook, youtube … de go bo cac thong tin xau doc. Dong thoi, tung buoc hoan thien cac van ban quy pham phap luat de quan ly thong tin tren mang, trong do co quy dinh ve cung cap thong tin xuyen bien gioi…


Ve phan minh, So da phoi hop voi Cong an tinh tang cuong xu ly cac doi tuong co hanh vi sai trai, dua noi dung thong tin sai su that, thieu chuan muc tren mang xa hoi noi chung va hanh vi hinh anh, clip nhay cam va nhung video bao luc hoc duong. Dong thoi tang cuong quan ly hoat dong thong tin dien tu voi viec thanh lap to theo doi noi dung thong tin ve Yen Bai tren mang xa hoi; phoi hop voi cac co quan chuc nang o dia phuong va Bo TT&TT de theo doi thong tin nong, thong tin du luan quan tam tren dia ban tinh; ban hanh  van ban ve viec huong dan va phoi hop tuyen truyen, pho bien cac quy dinh cua phap luat ve cung cap, su dung dich vu internet va thong tin tren mang xa hoi va huong dan phong ngua vi pham quy dinh cua phap luat ve thong tin tren mang. 


Ben canh do, So cung thuong xuyen phoi hop voi Cong an tinh de nam bat, theo doi va kip thoi phoi hop xu ly nhung truong hop sai pham cung nhu quan ly nhung thong tin khong chinh xac gay hoang mang trong du luan xa hoi.


Tuy nhien, theo So TT&TT Yen Bai, mang xa hoi hien nay ngay cang phat trien va dien bien phuc tap, co the thu thap du lieu lam lo lot thong tin ca nhan. Chinh vi vay de dam bao an toan thong tin, dong thoi, ngan ngua nhung tac dong tieu cuc tu mang xa hoi, cung voi viec nang cao hieu qua quan ly nha nuoc, van de quyet dinh chinh la nhan thuc va hanh vi cua nguoi dung. Ngoai ra, de gop phan khac phuc tinh trang dang tai cac noi dung phan cam doi voi lua tuoi hoc sinh, rat can co su phoi hop chat che giua nha truong, gia dinh voi cac nganh chuc nang.


De bao ve tre em tren mang, dac biet la lua tuoi thanh thieu nien khi tham gia mang xa hoi, So TT&TT Yen Bai cung da dua ra cac khuyen cao.


Cu the, o lua tuoi thieu nhi, tre em khong nen lap tai khoan ca nhan tren mang xa hoi ma chi nen su dung internet de tham khao hoc tap, hoc hoi ky nang song.  Truoc khi tham gia mang xa hoi, can nghien cuu ky cac dieu khoan cua mang xa hoi do dua ra, tim hieu cac ky nang ve su dung mang xa hoi, nhat la cac ky nang ve xu ly thong tin xau doc (bao xau, thong bao cho nguoi lon, cho co quan co trach nhiem la Cong an, So TT&TT, chinh quyen co so) de ap dung vao thuc te.


Trong qua trinh su dung mang xa hoi, tre em can nhan thuc, xac dinh ro muc dich su dung thong tin va chi nen lua chon nhung noi dung phuc vu hoc tap, vui choi giai tri phu hop voi lua tuoi, khong nen to mo truy cap vao nhung trang mang co noi dung xau, tieu cuc. Ben canh do, can luu y: Khong ket ban voi nhung doi tuong la; khong chia se, dang tai nhung thong tin the hien tam trang, cam xuc nhat thoi cua minh; biet cach bao xau khi nhan thay thong tin khong chinh xac, tranh tham gia binh luan, dong thoi thong bao voi cha me, nha truong va co quan chuc nang khi thay co dau hieu nguy hai...


Co quan chuc nang trong truong hop xac dinh duoc doi tuong cung cap thong tin vi pham cac quy dinh hien hanh thi tuy theo muc do, nganh Thong tin va Truyen thong se ap dung hinh thuc xu ly kip thoi. Truong hop vi pham muc do nhe thi nhac nho, rut kinh nghiem; truong hop vi pham o muc do nang co the xem xet xu phat vi pham hanh chinh, thu hoi giay phep, thu hoi ten mien va neu vi pham nghiem trong nganh cong an se khoi to xu ly hinh su theo quy dinh cua phap luat. Trong truong hop khong xac dinh duoc to chuc, ca nhan vi pham thi de xuat Bo TT&TT gui yeu cau cac nha cung cap dich vu nhu Google, Facebook... thuc hien cac bien phap ngan chan, go bo.


So TT&TT Yen Bai cho biet, se tiep tuc tap trung tang cuong cong tac tuyen truyen ve cac quy dinh cua phap luat lien quan den viec quan ly, su dung mang xa hoi. Trong do, se tang cuong phoi hop voi cac co quan bao chi, truyen thong; nganh Giao duc va Dao tao, Doan Thanh nien va cac dia phuong de thuc hien tuyen truyen duoi nhieu hinh thuc,  di sau vao noi dung huong dan su dung, phong ngua thong tin xau doc giup tre em co du kien thuc, ky nang khi su dung mang xa hoi.


Le My


Trẻ em không nên lập tài khoản trên mạng xã hội

Theo Sở TT&TT Yên Bái, trẻ em không nên lập tài khoản cá nhân trên mạng xã hội mà chỉ nên sử dụng internet để tham khảo học tập, học hỏi kỹ năng sống
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: