“Đầu não số” triển khai thành phố thông minh Thái Nguyên

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của Thái Nguyên được ví như là bộ não trong việc triển khai xây dựng thành phố thông minh của tỉnh này.


Thái Nguyên xem chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh là một xu hướng tất yếu và cũng là cơ hội giúp cho tỉnh bứt phá và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Chính vì vậy, tỉnh đã xem việc xây dựng đô thị thông minh là một nội dung quan trọng được nêu trong nghị quyết 01 ngày 30/12/2020 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Kể từ sau khi nghị quyết ra đời, đây là một điểm tựa, một căn cứ chính trị vững chắc để tỉnh triển khai chuyển đổi số cũng như xây dựng thành phố thông minh.


“Đầu não số” triển khai thành phố thông minh Thái Nguyên


Trung tâm điều hành thông minh Thái Nguyên


Việc xây dựng thành phố thông minh của Thái Nguyên tập trung hướng vào người dân, xem họ là trung tâm, tất cả các chủ trương, chính sách của tỉnh đều hướng tới người dân và sự hài lòng của họ.


Cụ thể tỉnh đã đưa tất cả các dịch vụ hành chính công lên cổng thông tin, đồng thời có cả những chủ trương, chính sách để tuyên truyền cho người dân sử dụng các dịch vụ này. Đáng chú ý, tỉnh có chính sách giảm chi phí khi người dân tham gia những dịch vụ số, chẳng hạn như khi làm một dịch vụ hành chính, nếu người dân đến tận nơi làm sẽ mất 20 nghìn, còn nếu như sử dụng những dịch vụ hành chính công trên các thiết bị smartphone hoặc thiết bị điện tử thông minh sẽ giảm được 30-50%.


Tại Thái Nguyên, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Trung tâm điều hành thông minh (IOC) từ tháng 7/2020 và đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 11/12 hạng mục, trong đó có những hạng mục quan trọng như phòng điều hành thông minh; ứng dụng C-Thái Nguyên, hệ thống camera giám sát…. Trong đó Trung tâm điều hành thông minh (IOC) được xem là “đầu não số” của tỉnh.


Trung tâm là nơi tích hợp, kết nối các dữ liệu, thông tin từ các hệ thống thông minh quản lý, các cơ sở dữ liệu các nền tảng trên địa bàn tỉnh và một số nền tảng Trung ương để tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá các chỉ số nhằm cung cấp bức tranh tổng thể phục vụ cho công tác giám sát điều hành của lãnh đạo cũng như hỗ trợ những hoạt động của tỉnh.


Theo bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư tỉnh Uỷ Thái Nguyên, việc hình thành trung tâm, đánh giá chung với người dân là rất hiệu quả.


Thứ nhất, có thể kết nối với chính quyền nhanh chóng. Thứ hai, có thể trích xuất những thông tin mà người dân cần biết. Thứ ba, có sự phản ánh kịp thời của người dân đến những cơ quan xử lý và có thể xem ngay trên phần mềm IOC. Trên cương vị quản lý, khi người dân phản ánh thì những cơ quan quản lý phải có trách nhiệm trả lời trong một thời hạn nhất định. Từ câu hỏi của người dân, câu trả lời của cán bộ, chính quyền tỉnh qua đó có thể đánh giá được cán bộ, đánh giá được nội dung còn tồn đọng trong công tác quản lý điều hành.


Đối với người dân, ứng dụng công dân số giúp rút ngắn khoảng cách giữa công dân và chính quyền, tiếng nói của người dân được lắng nghe. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh đưa ra những chính sách mới, nâng cao tính minh bạch của bộ máy nhà nước và nâng cao sự hài lòng của người dân.


Đối với phát triển kinh tế xã hội, IOC giúp cán bộ tỉnh quản lý chỉ đạo công tác quản lý, điều hành kinh tế một cách hiệu quả, ra quyết định dựa trên việc phân tích số liệu, thống kê, tổng hợp. Từ đó, lãnh đạo tỉnh có một bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn, nâng cao năng lực cạnh tranh.


Theo bà Nguyễn Thanh Hải, sự hình thành của trung tâm IOC rất đúng thời điểm, giúp cho Thái Nguyên vững vàng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua, đến nay Thái Nguyên vẫn là một an toàn khu trước Đại dịch, với tổng số người nhiễm Covid-19 chỉ có 38 người. Trung tâm IOC đã phát huy hiệu quả trong đợt dịch thứ tư, giúp tỉnh quản lý người trong khu cách ly và quản lý xe ra vào tỉnh và tiếp nhận những phản ánh của người dân.


Trung tâm điều hành IOC cũng được kết nối với ứng dụng C-ThaiNguyen, do tỉnh triển khai trong 6 tháng qua, hiện ứng dụng đã có trên 115.000 lượt tải và hơn 40.000 tài khoản thường xuyên sử dụng. Với dân số là 1,3 triệu người có thể nói đây là một kết quả rất đáng ngưỡng mộ.


Trên ứng dụng C-ThaiNguyen có rất nhiều tính năng, ngoài việc truy quyền cung cấp thông tin cho người dân, còn là kênh kết nối tương tác, giao tiếp giữa người dân và chính quyền thông qua tính năng phản ánh hiện trường và tính năng phản ánh thông tin khác. Qua đó từng bước thực hiện hóa mong muốn người dân tham gia vào công tác quản lý của chính quyền. Đây là một trong những chỉ số trong việc phát triển chính quyền số.


Ngoài ra, Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh cũng đã kết nối được với 700 camera trên địa bàn, trong đó có hơn 400 camera của công lập còn lại là kết nối camera cá nhân dưới sự đồng ý của người dân. Mục tiêu của tỉnh là tất cả camera của người dân sẽ được kết nối lên IOC, để cả Nhà nước và nhân dân cùng tham gia vào quá trình xây dựng chính quyền số. Điều này sẽ giúp cho Thái Nguyên có thể ổn định, an toàn về chính trị và phát triển mạnh về kinh tế, xây dựng một Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển trong thời gian tới.


Lê Mỹ

“Dau nao so” trien khai thanh pho thong minh Thai Nguyen


Trung tam dieu hanh thong minh (IOC) cua Thai Nguyen duoc vi nhu la bo nao trong viec trien khai xay dung thanh pho thong minh cua tinh nay.


Thai Nguyen xem chuyen doi so va xay dung thanh pho thong minh la mot xu huong tat yeu va cung la co hoi giup cho tinh but pha va phat trien manh me trong thoi gian toi. Chinh vi vay, tinh da xem viec xay dung do thi thong minh la mot noi dung quan trong duoc neu trong nghi quyet 01 ngay 30/12/2020 cua Dang bo tinh Thai Nguyen. Ke tu sau khi nghi quyet ra doi, day la mot diem tua, mot can cu chinh tri vung chac de tinh trien khai chuyen doi so cung nhu xay dung thanh pho thong minh.


“Dau nao so” trien khai thanh pho thong minh Thai Nguyen


Trung tam dieu hanh thong minh Thai Nguyen


Viec xay dung thanh pho thong minh cua Thai Nguyen tap trung huong vao nguoi dan, xem ho la trung tam, tat ca cac chu truong, chinh sach cua tinh deu huong toi nguoi dan va su hai long cua ho.


Cu the tinh da dua tat ca cac dich vu hanh chinh cong len cong thong tin, dong thoi co ca nhung chu truong, chinh sach de tuyen truyen cho nguoi dan su dung cac dich vu nay. Dang chu y, tinh co chinh sach giam chi phi khi nguoi dan tham gia nhung dich vu so, chang han nhu khi lam mot dich vu hanh chinh, neu nguoi dan den tan noi lam se mat 20 nghin, con neu nhu su dung nhung dich vu hanh chinh cong tren cac thiet bi smartphone hoac thiet bi dien tu thong minh se giam duoc 30-50%.


Tai Thai Nguyen, voi su ho tro cua Tap doan Cong nghiep – Vien thong Quan doi (Viettel), tinh Thai Nguyen da xay dung Trung tam dieu hanh thong minh (IOC) tu thang 7/2020 va den thoi diem hien tai da hoan thanh 11/12 hang muc, trong do co nhung hang muc quan trong nhu phong dieu hanh thong minh; ung dung C-Thai Nguyen, he thong camera giam sat…. Trong do Trung tam dieu hanh thong minh (IOC) duoc xem la “dau nao so” cua tinh.


Trung tam la noi tich hop, ket noi cac du lieu, thong tin tu cac he thong thong minh quan ly, cac co so du lieu cac nen tang tren dia ban tinh va mot so nen tang Trung uong de tong hop du lieu, phan tich danh gia cac chi so nham cung cap buc tranh tong the phuc vu cho cong tac giam sat dieu hanh cua lanh dao cung nhu ho tro nhung hoat dong cua tinh.


Theo ba Nguyen Thanh Hai, Bi thu tinh Uy Thai Nguyen, viec hinh thanh trung tam, danh gia chung voi nguoi dan la rat hieu qua.


Thu nhat, co the ket noi voi chinh quyen nhanh chong. Thu hai, co the trich xuat nhung thong tin ma nguoi dan can biet. Thu ba, co su phan anh kip thoi cua nguoi dan den nhung co quan xu ly va co the xem ngay tren phan mem IOC. Tren cuong vi quan ly, khi nguoi dan phan anh thi nhung co quan quan ly phai co trach nhiem tra loi trong mot thoi han nhat dinh. Tu cau hoi cua nguoi dan, cau tra loi cua can bo, chinh quyen tinh qua do co the danh gia duoc can bo, danh gia duoc noi dung con ton dong trong cong tac quan ly dieu hanh.


Doi voi nguoi dan, ung dung cong dan so giup rut ngan khoang cach giua cong dan va chinh quyen, tieng noi cua nguoi dan duoc lang nghe. Day la co so quan trong de tinh dua ra nhung chinh sach moi, nang cao tinh minh bach cua bo may nha nuoc va nang cao su hai long cua nguoi dan.


Doi voi phat trien kinh te xa hoi, IOC giup can bo tinh quan ly chi dao cong tac quan ly, dieu hanh kinh te mot cach hieu qua, ra quyet dinh dua tren viec phan tich so lieu, thong ke, tong hop. Tu do, lanh dao tinh co mot buc tranh toan canh ve tinh hinh kinh te - xa hoi tren dia ban, nang cao nang luc canh tranh.


Theo ba Nguyen Thanh Hai, su hinh thanh cua trung tam IOC rat dung thoi diem, giup cho Thai Nguyen vung vang trong cong tac phong, chong dich Covid-19 trong thoi gian vua qua, den nay Thai Nguyen van la mot an toan khu truoc Dai dich, voi tong so nguoi nhiem Covid-19 chi co 38 nguoi. Trung tam IOC da phat huy hieu qua trong dot dich thu tu, giup tinh quan ly nguoi trong khu cach ly va quan ly xe ra vao tinh va tiep nhan nhung phan anh cua nguoi dan.


Trung tam dieu hanh IOC cung duoc ket noi voi ung dung C-ThaiNguyen, do tinh trien khai trong 6 thang qua, hien ung dung da co tren 115.000 luot tai va hon 40.000 tai khoan thuong xuyen su dung. Voi dan so la 1,3 trieu nguoi co the noi day la mot ket qua rat dang nguong mo.


Tren ung dung C-ThaiNguyen co rat nhieu tinh nang, ngoai viec truy quyen cung cap thong tin cho nguoi dan, con la kenh ket noi tuong tac, giao tiep giua nguoi dan va chinh quyen thong qua tinh nang phan anh hien truong va tinh nang phan anh thong tin khac. Qua do tung buoc thuc hien hoa mong muon nguoi dan tham gia vao cong tac quan ly cua chinh quyen. Day la mot trong nhung chi so trong viec phat trien chinh quyen so.


Ngoai ra, Trung tam dieu hanh thong minh cua tinh cung da ket noi duoc voi 700 camera tren dia ban, trong do co hon 400 camera cua cong lap con lai la ket noi camera ca nhan duoi su dong y cua nguoi dan. Muc tieu cua tinh la tat ca camera cua nguoi dan se duoc ket noi len IOC, de ca Nha nuoc va nhan dan cung tham gia vao qua trinh xay dung chinh quyen so. Dieu nay se giup cho Thai Nguyen co the on dinh, an toan ve chinh tri va phat trien manh ve kinh te, xay dung mot Thai Nguyen binh yen, hanh phuc, sung tuc va phat trien trong thoi gian toi.


Le My


“Đầu não số” triển khai thành phố thông minh Thái Nguyên

Trung tâm điều hành thông minh (IOC) của Thái Nguyên được ví như là bộ não trong việc triển khai xây dựng thành phố thông minh của tỉnh này.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: