Quỹ ASEAN và Huawei sẽ xây dựng năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ của ASEAN

Quỹ ASEAN và Học viện Huawei ASEAN Academy sẽ xây dựng năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ ở 10 quốc gia thành viên ASEAN để họ có thể phát triển trong kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số.


Quỹ ASEAN và Huawei sẽ xây dựng năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ của ASEAN
Quỹ ASEAN và Huawei đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nỗ lực chung cùng rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số.

Quỹ ASEAN và Huawei vừa ký kết Biên bản ghi nhớ về nỗ lực chung cùng rút ngắn khoảng cách năng lực kỹ thuật số tại sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Châu Á Thái Bình Dương - Hội nghị Tài năng Kỹ thuật số 2021. 


“Hội nghị Tài năng Kỹ thuật số với mục đích thảo luận và giải quyết nhu cầu của các tài năng ICT trẻ ASEAN, rất phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh đại dịch toàn cầu khiến chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào nền tảng kỹ thuật số. Sự kiện này phù hợp với mục tiêu của Chiến lược tổng thể Kỹ thuật số ASEAN 2025 trong việc nâng cao năng lực người dân khi tham gia kinh tế xã hội kỹ thuật số", trích phát biểu của Phó Tổng Thư ký ASEAN của Cộng đồng An ninh Chính trị - ngài Robert Matheus Michael Tene.


Giám đốc Điều hành Huawei Vietnam, ông Wei Zhenhua đã chia sẻ: “Hội nghị Tài năng Kỹ thuật số hỗ trợ một hệ sinh thái năng lực kỹ thuật số bền vững tại Việt Nam. Sáng kiến ngày hôm nay phù hợp với cam kết của ASEAN và chính phủ Việt Nam trong việc tích hợp tri thức kỹ thuật số của Kế hoạch Hành động ASEAN về Giáo dục năm 2021-2025, nhằm dẫn dắt quốc gia trong việc thực hiện bước nhảy vọt kỹ thuật số. Hội nghị là một ví dụ điển hình cho việc thực thi hiệu quả việc hợp tác xuyên quốc gia, xuyên chính phủ, cũng như các ngành công nghiệp quy mô toàn cầu, điển hình như Huawei, đây là điều rất cần thiết để thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và đáp ứng nhu cầu của nền công nghiệp 4.0”.


Nuôi dưỡng hệ sinh thái nhân tài ICT sáng tạo là nền tảng cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Tận dụng những đổi mới được chia sẻ với những kết quả mà đôi bên cùng có lợi, có thể khai thác sức mạnh của ICT để đưa chúng ta vào một tương lai kỹ thuật số. Cùng với các đối tác, Huawei sẽ đầu tư 50 triệu USD trong 5 năm tới để phát triển 500.000 nhân tài kỹ thuật số ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”, Chủ tịch Huawei Châu Á Thái Bình Dương, ông Jeffery Liu tuyên bố.


Cam kết thu hẹp khoảng cách giữa các nhân tài kỹ thuật số ở Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở ASEAN, đã được củng cố hơn nữa với Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Quỹ ASEAN và Học viện Huawei ASEAN Academy. Thỏa thuận nêu bật sự sẵn sàng của cả hai bên trong việc triển khai chương trình Hạt giống cho tương lai ASEAN, đây là phiên bản mở rộng của chương trình ”Hạt giống cho tương lai”, sáng kiến ​​hàng đầu của Huawei đã cung cấp các chương trình đào tạo kỹ năng kỹ thuật số đẳng cấp thế giới cho thế hệ trẻ từ năm 2008 .


Thông qua chương trình Hạt giống cho Tương lai ASEAN, Quỹ ASEAN và Học viện Huawei ASEAN Academy nỗ lực xây dựng năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ ở 10 quốc gia thành viên ASEAN để họ có thể phát triển trong kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số. Chương trình Hạt giống cho Tương lai ASEAN dự kiến ​​ra mắt vào đầu năm 2022, mời gọi các bạn trẻ từ 15 - 30 tuổi ở ASEAN tham gia vào hành trình đào tạo và nâng cao năng lực về kỹ năng lãnh đạo và kỹ thuật số.


Chia sẻ với TinCongNghe về kinh nghiệm giải bài toán có nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nhà mạng Việt Nam khi chuyển từ nhà mạng viễn thông truyền thống sang trở thành nhà cung cấp dịch vụ số, ông Chen Mingjie, Phó Chủ tịch Huawei Châu Á Thái Bình Dương cho biết, trong chương trình học viện STEM của Huawei đào tạo kỹ năng CNTT cho nhân viên viễn thông cũng có những nội dung này.


“Chúng ta phải được đào tạo và đào tạo lại cán bộ nhân viên thường xuyên để họ có thể cập nhật với sự phát triển công nghệ. Học viện STEM của Huawei cũng bắt đầu từ nhu cầu như thế trong ngành, và đó chính là những lĩnh vực mà chúng tôi rất mạnh. Dựa trên những kinh nghiệm toàn cầu, kết hợp với sự hiểu biết thị trường trong nước, chúng tôi điều chỉnh và đưa ra những chương trình đào tạo phù hợp với kỹ năng của nhân viên. Chúng tôi kết hợp với nhà mạng đưa ra những chương trình đào tạo phù hợp nhằm chuyển đổi kỹ năng của nhân viên. Thứ hai với sự phát triển của công nghệ ICT mới, các nhà mạng viễn thông truyền thống sẽ ngày càng tập trung nhiều hơn, phát triển trở thành nhà mạnh toàn cầu, cung cấp dịch vụ mới. Đây là xu thế lớn, từ nhà mạng viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây hoặc ICT trong tương lai, đòi hỏi tài năng CNTT rất lớn. Về phương diện đó, chúng tôi có thể hỗ trợ nhà mạng viễn thông”, ông Chen Mingjie nói.


Nguyễn Thái

Quy ASEAN va Huawei se xay dung nang luc ky thuat so cua the he tre cua ASEAN


Quy ASEAN va Hoc vien Huawei ASEAN Academy se xay dung nang luc ky thuat so cua the he tre o 10 quoc gia thanh vien ASEAN de ho co the phat trien trong ky nguyen kinh te ky thuat so.


Quy ASEAN va Huawei se xay dung nang luc ky thuat so cua the he tre cua ASEAN
Quy ASEAN va Huawei da ky ket Bien ban ghi nho ve no luc chung cung rut ngan khoang cach nang luc ky thuat so.

Quy ASEAN va Huawei vua ky ket Bien ban ghi nho ve no luc chung cung rut ngan khoang cach nang luc ky thuat so tai su kien Ngay hoi Doi moi sang tao Chau A Thai Binh Duong - Hoi nghi Tai nang Ky thuat so 2021. 


“Hoi nghi Tai nang Ky thuat so voi muc dich thao luan va giai quyet nhu cau cua cac tai nang ICT tre ASEAN, rat phu hop, dac biet la trong boi canh dai dich toan cau khien chung ta phu thuoc nhieu hon vao nen tang ky thuat so. Su kien nay phu hop voi muc tieu cua Chien luoc tong the Ky thuat so ASEAN 2025 trong viec nang cao nang luc nguoi dan khi tham gia kinh te xa hoi ky thuat so", trich phat bieu cua Pho Tong Thu ky ASEAN cua Cong dong An ninh Chinh tri - ngai Robert Matheus Michael Tene.


Giam doc Dieu hanh Huawei Vietnam, ong Wei Zhenhua da chia se: “Hoi nghi Tai nang Ky thuat so ho tro mot he sinh thai nang luc ky thuat so ben vung tai Viet Nam. Sang kien ngay hom nay phu hop voi cam ket cua ASEAN va chinh phu Viet Nam trong viec tich hop tri thuc ky thuat so cua Ke hoach Hanh dong ASEAN ve Giao duc nam 2021-2025, nham dan dat quoc gia trong viec thuc hien buoc nhay vot ky thuat so. Hoi nghi la mot vi du dien hinh cho viec thuc thi hieu qua viec hop tac xuyen quoc gia, xuyen chinh phu, cung nhu cac nganh cong nghiep quy mo toan cau, dien hinh nhu Huawei, day la dieu rat can thiet de thu hep khoang cach ky thuat so va dap ung nhu cau cua nen cong nghiep 4.0”.


Nuoi duong he sinh thai nhan tai ICT sang tao la nen tang cho qua trinh chuyen doi ky thuat so. Tan dung nhung doi moi duoc chia se voi nhung ket qua ma doi ben cung co loi, co the khai thac suc manh cua ICT de dua chung ta vao mot tuong lai ky thuat so. Cung voi cac doi tac, Huawei se dau tu 50 trieu USD trong 5 nam toi de phat trien 500.000 nhan tai ky thuat so o khu vuc Chau A - Thai Binh Duong”, Chu tich Huawei Chau A Thai Binh Duong, ong Jeffery Liu tuyen bo.


Cam ket thu hep khoang cach giua cac nhan tai ky thuat so o Chau A - Thai Binh Duong, dac biet la o ASEAN, da duoc cung co hon nua voi Le ky ket Bien ban ghi nho giua Quy ASEAN va Hoc vien Huawei ASEAN Academy. Thoa thuan neu bat su san sang cua ca hai ben trong viec trien khai chuong trinh Hat giong cho tuong lai ASEAN, day la phien ban mo rong cua chuong trinh ”Hat giong cho tuong lai”, sang kien ​​hang dau cua Huawei da cung cap cac chuong trinh dao tao ky nang ky thuat so dang cap the gioi cho the he tre tu nam 2008 .


Thong qua chuong trinh Hat giong cho Tuong lai ASEAN, Quy ASEAN va Hoc vien Huawei ASEAN Academy no luc xay dung nang luc ky thuat so cua the he tre o 10 quoc gia thanh vien ASEAN de ho co the phat trien trong ky nguyen kinh te ky thuat so. Chuong trinh Hat giong cho Tuong lai ASEAN du kien ​​ra mat vao dau nam 2022, moi goi cac ban tre tu 15 - 30 tuoi o ASEAN tham gia vao hanh trinh dao tao va nang cao nang luc ve ky nang lanh dao va ky thuat so.


Chia se voi TinCongNghe ve kinh nghiem giai bai toan co nguon nhan luc chat luong cao cho cac nha mang Viet Nam khi chuyen tu nha mang vien thong truyen thong sang tro thanh nha cung cap dich vu so, ong Chen Mingjie, Pho Chu tich Huawei Chau A Thai Binh Duong cho biet, trong chuong trinh hoc vien STEM cua Huawei dao tao ky nang CNTT cho nhan vien vien thong cung co nhung noi dung nay.


“Chung ta phai duoc dao tao va dao tao lai can bo nhan vien thuong xuyen de ho co the cap nhat voi su phat trien cong nghe. Hoc vien STEM cua Huawei cung bat dau tu nhu cau nhu the trong nganh, va do chinh la nhung linh vuc ma chung toi rat manh. Dua tren nhung kinh nghiem toan cau, ket hop voi su hieu biet thi truong trong nuoc, chung toi dieu chinh va dua ra nhung chuong trinh dao tao phu hop voi ky nang cua nhan vien. Chung toi ket hop voi nha mang dua ra nhung chuong trinh dao tao phu hop nham chuyen doi ky nang cua nhan vien. Thu hai voi su phat trien cua cong nghe ICT moi, cac nha mang vien thong truyen thong se ngay cang tap trung nhieu hon, phat trien tro thanh nha manh toan cau, cung cap dich vu moi. Day la xu the lon, tu nha mang vien thong thanh nha cung cap dich vu dien toan dam may hoac ICT trong tuong lai, doi hoi tai nang CNTT rat lon. Ve phuong dien do, chung toi co the ho tro nha mang vien thong”, ong Chen Mingjie noi.


Nguyen Thai


Quỹ ASEAN và Huawei sẽ xây dựng năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ của ASEAN

Quỹ ASEAN và Học viện Huawei ASEAN Academy sẽ xây dựng năng lực kỹ thuật số của thế hệ trẻ ở 10 quốc gia thành viên ASEAN để họ có thể phát triển trong kỷ nguyên kinh tế kỹ thuật số.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: