Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp để đề nghị cập nhật chứng nhận bản điện tử, nếu thấy thông tin chưa có hoặc chưa đúng.


Hiện nay nhiều người đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 hoặc cả 2 mũi, nhưng chưa thấy thông tin chứng nhận tiêm chủng được cập nhật trên Cổng tiemchungcovid19.gov.vn hay trên app "Sổ sức khỏe điện tử". Cũng có trường hợp thông tin tiêm chủng bị sai, cần chỉnh sửa.


Chứng nhận tiêm chủng Covid-19 là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình mở cửa hoạt động trở lại. Nếu cần, hãy xem hướng dẫn cụ thể về cách phản ánh để cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19 bản điện tử.


Cách phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19


Trước hết, người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp.


Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp.

Sau đó, người dân truy cập địa chỉ tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report, và điền đầy đủ thông tin theo mẫu bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số CMND/CCCD/HC, địa chỉ hiện tại, loại vắn xin đã tiêm, địa điểm tiêm. Người dân cũng cần tải lên ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm chủng nêu trên. Sau khi điền hoàn tất, hãy bấm nút "Gửi phản hồi".


Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Người dân truy cập địa chỉ tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report, và điền đầy đủ thông tin theo mẫu bao gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, số CMND/CCCD/HC, địa chỉ hiện tại; ngoài ra hãy chọn nội dung phản ánh: đã tiêm mũi 1 nhưng chưa có chứng nhận tiêm, hoặc đã tiêm mũi 2 nhưng chỉ có chứng nhận tiêm mũi 1, hoặc đã tiêm cả 2 mũi nhưng chưa có chứng nhận tiêm mũi 1 và mũi 2.
Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Hãy điền loại vắn xin đã tiêm, địa điểm tiêm. Người dân cũng cần tải lên ảnh chụp giấy chứng nhận tiêm chủng.
Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Trên hình là giao diện tìm cơ sở tiêm chủng theo quận/huyện, xã/phường. Người dẫn có thể chọn "Khác" và điền cơ sở tiêm chủng của mình phía dưới, phần "Địa điểm khác".
Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Sau khi điền hoàn tất, hãy nhập mã xác thực và bấm nút "Gửi phản hồi".

Một mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại người dân đăng ký, hãy lấy mã đó nhập vào hệ thống.


Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Một mã OTP sẽ được gửi về số điện thoại người dân đăng ký, hãy lấy mã đó nhập vào hệ thống.
Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19
Khi có thông báo gửi phản ánh thành công là hoàn tất.

Anh Hào

Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19


Nguoi dan can chup lai giay chung nhan da tiem vac xin phong Covid-19 do diem tiem chung cap de de nghi cap nhat chung nhan ban dien tu, neu thay thong tin chua co hoac chua dung.


Hien nay nhieu nguoi da tiem vac xin Covid-19 mui 1 hoac ca 2 mui, nhung chua thay thong tin chung nhan tiem chung duoc cap nhat tren Cong tiemchungcovid19.gov.vn hay tren app "So suc khoe dien tu". Cung co truong hop thong tin tiem chung bi sai, can chinh sua.


Chung nhan tiem chung Covid-19 la mot trong nhung yeu to quan trong trong qua trinh mo cua hoat dong tro lai. Neu can, hay xem huong dan cu the ve cach phan anh de cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19 ban dien tu.


Cach phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19


Truoc het, nguoi dan can chup lai giay chung nhan da tiem vac xin phong Covid-19 do diem tiem chung cap.


Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Nguoi dan can chup lai giay chung nhan da tiem vac xin phong Covid-19 do diem tiem chung cap.

Sau do, nguoi dan truy cap dia chi tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report, va dien day du thong tin theo mau bao gom ho ten, ngay sinh, gioi tinh, so dien thoai, so CMND/CCCD/HC, dia chi hien tai, loai van xin da tiem, dia diem tiem. Nguoi dan cung can tai len anh chup giay chung nhan tiem chung neu tren. Sau khi dien hoan tat, hay bam nut "Gui phan hoi".


Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Nguoi dan truy cap dia chi tiemchungcovid19.gov.vn/portal/portal-report, va dien day du thong tin theo mau bao gom ho ten, ngay sinh, gioi tinh, so dien thoai, so CMND/CCCD/HC, dia chi hien tai; ngoai ra hay chon noi dung phan anh: da tiem mui 1 nhung chua co chung nhan tiem, hoac da tiem mui 2 nhung chi co chung nhan tiem mui 1, hoac da tiem ca 2 mui nhung chua co chung nhan tiem mui 1 va mui 2.
Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Hay dien loai van xin da tiem, dia diem tiem. Nguoi dan cung can tai len anh chup giay chung nhan tiem chung.
Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Tren hinh la giao dien tim co so tiem chung theo quan/huyen, xa/phuong. Nguoi dan co the chon "Khac" va dien co so tiem chung cua minh phia duoi, phan "Dia diem khac".
Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Sau khi dien hoan tat, hay nhap ma xac thuc va bam nut "Gui phan hoi".

Mot ma OTP se duoc gui ve so dien thoai nguoi dan dang ky, hay lay ma do nhap vao he thong.


Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Mot ma OTP se duoc gui ve so dien thoai nguoi dan dang ky, hay lay ma do nhap vao he thong.
Huong dan phan anh cap nhat chung nhan tiem chung Covid-19
Khi co thong bao gui phan anh thanh cong la hoan tat.

Anh Hao


Hướng dẫn phản ánh cập nhật chứng nhận tiêm chủng Covid-19

Người dân cần chụp lại giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 do điểm tiêm chủng cấp để đề nghị cập nhật chứng nhận bản điện tử, nếu thấy thông tin chưa có hoặc chưa đúng.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: