Sao Khuê 2022 sẽ góp phần thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số

Với thông điệp “Thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số”, giải thưởng Sao Khuê năm 2022 chính thức nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 13/3/2022, tiếp tục lựa chọn và vinh danh các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số theo 6 nhóm.


Ngày 13/1, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) chính thức công bố phát động Giải thưởng Sao Khuê 2022, một trong những giải thưởng uy tín của ngành phần mềm và CNTT Việt Nam.


Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, giải thưởng Sao Khuê nhằm lựa chọn, tôn vinh và phổ biến các nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ số Việt Nam xuất sắc hàng năm.


Sao Khuê 2022 sẽ góp phần thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số
Qua 18 năm tổ chức, giải thưởng Sao Khuê đã vinh danh 1.269 nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ xuất sắc.

Chia sẻ về giải thưởng Sao Khuê lần thứ 19, đại diện VINASA cho hay, theo Bộ TT&TT, năm 2022 sẽ là năm thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số ở mọi ngành trên phạm vi toàn quốc, toàn dân và toàn diện. Đây cũng sẽ là năm đầu thực hiện các chiến lược mới: Hạ tầng số, Dữ liệu, Công nghiệp công nghệ số, Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số. Các doanh nghiệp công nghệ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong công cuộc này.


Vì thế, giải thưởng Sao Khuê 2022 sẽ tiếp tục sứ mệnh lựa chọn, và quảng bá, xây dựng thương hiệu các nền tảng số, dịch vụ số, giải pháp số, góp phần nhanh chóng đưa các giải pháp số vào giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội, hướng tới tạo dựng những hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho tất cả các ngành, các lĩnh vực.


Sao Khuê 2022 sẽ góp phần thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số
Các doanh nghiệp, tổ chức tìm hiểu và đăng ký tham dự Sao Khuê 2022 trực tuyến tại website giaithuongsaokhue.vn

Chính thức nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 13/3/2022, Sao Khuê 2022 sẽ tiếp tục lựa chọn và vinh danh các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số trong 6 nhóm, bao gồm: Nhóm 1 – Các sản phẩm, giải pháp số; sẽ bình xét theo 21 lĩnh vực ứng dụng chuyên ngành; Nhóm 2 - Các nền tảng chuyển đổi số; Nhóm 3 - Các giải pháp công nghệ tiên phong (ứng dụng công nghệ mới AI, IoT, Big Data, Cloud, BlockChain, Robotics, VR, AR, XR, in 3D...); Nhóm 4 - Các sản phẩm, giải pháp khởi nghiệp số; Nhóm 5: Các sản phẩm, giải pháp phần mềm mới; Nhóm 6 - Các dịch vụ CNTT, với 9 lĩnh vực dịch vụ chuyên ngành.


Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VINASA Nguyễn Thị Thu Giang, các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số, trong giai đoạn này, không chỉ có nhiệm vụ mang lại doanh thu, lợi nhuận cho các doanh nghiệp công nghệ, mà cao hơn, quan trọng hơn là sứ mệnh giúp các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chuyển đổi số, nhanh chóng phục hồi sau đại dịch, và tạo được giá trị mới, lợi thế cạnh tranh.


“Giải thưởng Sao Khuê sẽ lựa chọn ra những sản phẩm, dịch vụ xuất sắc, những giá trị tốt, và đồng hành cùng các doanh nghiệp số để nhanh chóng lan tỏa những giá trị này tới các tổ chức, doanh nghiệp, giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia”, bà Nguyễn Thị Thu Giang chia sẻ.


Theo kế hoạch, vòng sơ loại hồ sơ Sao Khuê 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2022; vòng thuyết trình và thẩm định trong 2 ngày ngày 16 - 17/3/2022; vòng bình chọn chung tuyển vào ngày 19/3/2022. Dự kiến, lễ công bố và trao giải Sao Khuê 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 23/4. 


Qua 18 năm tổ chức, giải thưởng Sao Khuê đã vinh danh 1.269 nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ xuất sắc. Giải thưởng đã trở thành một kênh truyền thông, quảng bá, định hướng thị trường hiệu quả chắp cánh cho hàng nghìn thương hiệu thương hiệu phần mềm và đồng hành cùng sự phát triển, lớn mạnh của các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu Việt Nam.

Vân Anh

Sao Khue 2022 se gop phan thuc day tao dung cac he sinh thai so


Voi thong diep “Thuc day tao dung cac he sinh thai so”, giai thuong Sao Khue nam 2022 chinh thuc nhan ho so tu nay den het ngay 13/3/2022, tiep tuc lua chon va vinh danh cac nen tang, dich vu, giai phap so theo 6 nhom.


Ngay 13/1, Hiep hoi Phan mem va Dich vu CNTT Viet Nam (VINASA) chinh thuc cong bo phat dong Giai thuong Sao Khue 2022, mot trong nhung giai thuong uy tin cua nganh phan mem va CNTT Viet Nam.


Duoc to chuc lan dau tien vao nam 2003, giai thuong Sao Khue nham lua chon, ton vinh va pho bien cac nen tang, dich vu, giai phap cong nghe so Viet Nam xuat sac hang nam.


Sao Khue 2022 se gop phan thuc day tao dung cac he sinh thai so
Qua 18 nam to chuc, giai thuong Sao Khue da vinh danh 1.269 nen tang, dich vu, giai phap cong nghe xuat sac.

Chia se ve giai thuong Sao Khue lan thu 19, dai dien VINASA cho hay, theo Bo TT&TT, nam 2022 se la nam thuc day manh me chuyen doi so o moi nganh tren pham vi toan quoc, toan dan va toan dien. Day cung se la nam dau thuc hien cac chien luoc moi: Ha tang so, Du lieu, Cong nghiep cong nghe so, Doanh nghiep cong nghe so Viet Nam, Chinh phu so, Kinh te so va Xa hoi so. Cac doanh nghiep cong nghe tiep tuc la luc luong tien phong trong cong cuoc nay.


Vi the, giai thuong Sao Khue 2022 se tiep tuc su menh lua chon, va quang ba, xay dung thuong hieu cac nen tang so, dich vu so, giai phap so, gop phan nhanh chong dua cac giai phap so vao giai quyet cac van de kinh te xa hoi, huong toi tao dung nhung he sinh thai so hoan chinh cho tat ca cac nganh, cac linh vuc.


Sao Khue 2022 se gop phan thuc day tao dung cac he sinh thai so
Cac doanh nghiep, to chuc tim hieu va dang ky tham du Sao Khue 2022 truc tuyen tai website giaithuongsaokhue.vn

Chinh thuc nhan ho so tu nay den het ngay 13/3/2022, Sao Khue 2022 se tiep tuc lua chon va vinh danh cac nen tang, dich vu, giai phap so trong 6 nhom, bao gom: Nhom 1 – Cac san pham, giai phap so; se binh xet theo 21 linh vuc ung dung chuyen nganh; Nhom 2 - Cac nen tang chuyen doi so; Nhom 3 - Cac giai phap cong nghe tien phong (ung dung cong nghe moi AI, IoT, Big Data, Cloud, BlockChain, Robotics, VR, AR, XR, in 3D...); Nhom 4 - Cac san pham, giai phap khoi nghiep so; Nhom 5: Cac san pham, giai phap phan mem moi; Nhom 6 - Cac dich vu CNTT, voi 9 linh vuc dich vu chuyen nganh.


Theo Pho Chu tich kiem Tong Thu ky VINASA Nguyen Thi Thu Giang, cac nen tang, dich vu, giai phap so, trong giai doan nay, khong chi co nhiem vu mang lai doanh thu, loi nhuan cho cac doanh nghiep cong nghe, ma cao hon, quan trong hon la su menh giup cac to chuc, doanh nghiep Viet Nam chuyen doi so, nhanh chong phuc hoi sau dai dich, va tao duoc gia tri moi, loi the canh tranh.


“Giai thuong Sao Khue se lua chon ra nhung san pham, dich vu xuat sac, nhung gia tri tot, va dong hanh cung cac doanh nghiep so de nhanh chong lan toa nhung gia tri nay toi cac to chuc, doanh nghiep, giup day nhanh tien trinh chuyen doi so quoc gia”, ba Nguyen Thi Thu Giang chia se.


Theo ke hoach, vong so loai ho so Sao Khue 2022 du kien dien ra vao ngay 15/3/2022; vong thuyet trinh va tham dinh trong 2 ngay ngay 16 - 17/3/2022; vong binh chon chung tuyen vao ngay 19/3/2022. Du kien, le cong bo va trao giai Sao Khue 2022 se duoc to chuc vao ngay 23/4. 


Qua 18 nam to chuc, giai thuong Sao Khue da vinh danh 1.269 nen tang, dich vu, giai phap cong nghe xuat sac. Giai thuong da tro thanh mot kenh truyen thong, quang ba, dinh huong thi truong hieu qua chap canh cho hang nghin thuong hieu thuong hieu phan mem va dong hanh cung su phat trien, lon manh cua cac doanh nghiep cong nghe so hang dau Viet Nam.

Van Anh


Sao Khuê 2022 sẽ góp phần thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số

Với thông điệp “Thúc đẩy tạo dựng các hệ sinh thái số”, giải thưởng Sao Khuê năm 2022 chính thức nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 13/3/2022, tiếp tục lựa chọn và vinh danh các nền tảng, dịch vụ, giải pháp số theo 6 nhóm.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: