Lắp đặt hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động giai đoạn 2021-2025

Trong kế hoạch quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2021-2025, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục.


Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định 1973, phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đặt ra mục tiêu tổng quát là tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí...


Về quan điểm chỉ đạo cụ thể, quản lý chất lượng môi trường không khí phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam để đảm bảo tính hiệu quả, lấy phòng ngừa ô nhiễm là chính, kết hợp với xử lý, khắc phục ô nhiễm, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường không khí xung quanh.


Ngoài ra, quản lý chất lượng môi trường không khí phải dựa trên phân tích chi phí lợi ích, được tiến hành thường xuyên, trọng tâm, trọng điểm... Quản lý chất lượng môi trường không khí là trách nhiệm của chủ các nguồn phát thải và các cơ quan quản lý Nhà nước với sự giám sát của nhân dân.


Lắp đặt hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động giai đoạn 2021-2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, đối với nhiệm vụ “Phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải”, Kế hoạch đề ra các giải pháp như tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 177 năm 2007.


Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất, nâng cao năng lực, trình độ công nghệ quản trị; áp dụng sản xuất sạch hơn, hệ thống chứng nhận theo TCVN ISO 14001; phát triển, ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường; lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.


Các cơ sở cũng cần lắp đặt và vận hành thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục; đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục từ cơ sở sản xuất tới Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố và Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Kế hoạch còn nêu giải pháp hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống quan trắc môi trường không khí xung quanh tự động, liên tục; thiết lập các điểm quan trắc môi trường không khí theo Quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường không khí xung quanh.


H.A.H

Láp dạt he thong truyen so lieu quan trac khi thai tu dong giai doạn 2021-2025


Trong ké hoạch quản lý chát luọng khong khí giai doạn 2021-2025, cac co so sản xuát kinh doanh càn dau tu, lap dat va van hanh he thong truyen so lieu quan trac khi thai tu dong lien tuc.


Pho Thu tuong Chinh phu Le Van Thanh vua ky Quyet dinh 1973, phe duyet Ke hoach quoc gia ve quan ly chat luong moi truong khong khi giai doan 2021-2025. Ke hoach dat ra muc tieu tong quat là tang cuong cong tac quan ly chat luong moi truong khong khi thong qua kiem soat nguon phat sinh khi thai, giam sat chat luong khong khi...


Vè quan diem chi dao cu the, quan ly chat luong moi truong khong khi phai phu hop voi dieu kien kinh te - xa hoi cua Viet Nam de dam bao tinh hieu qua, lay phong ngua o nhiem la chinh, ket hop voi xu ly, khac phuc o nhiem, tung buoc cai thien va nang cao chat luong moi truong khong khi xung quanh.


Ngoài ra, quan ly chat luong moi truong khong khi phai dua tren phan tich chi phi loi ich, duoc tien hanh thuong xuyen, trong tam, trong diem... Quan ly chat luong moi truong khong khi la trach nhiem cua chu cac nguon phat thai va cac co quan quan ly Nha nuoc voi su giam sat cua nhan dan.


Láp dạt he thong truyen so lieu quan trac khi thai tu dong giai doạn 2021-2025
Pho Thu tuong Chinh phu Le Van Thanh vua ky phe duyet Ke hoach quoc gia ve quan ly chat luong moi truong khong khi giai doan 2021-2025.

Dáng chú ý, doi voi nhiem vu “Phong ngua, giam thieu phat thai khi thai”, Ke hoach de ra các giai phap nhu tiep tuc thuc hien De an “Phat trien nhien lieu sinh hoc den nam 2015, tam nhin den nam 2025” duoc Thu tuong Chinh phu phe duyet tai Quyet dinh so 177 nam 2007.


Cac co so san xuat kinh doanh, dich vu thuc hien dau tu, doi moi cong nghe, quy trinh san xuat, thiet bi san xuat, nang cao nang luc, trinh do cong nghe quan tri; ap dung san xuat sach hon, he thong chung nhan theo TCVN ISO 14001; phat trien, ung dung cac cong nghe xu ly moi truong; lap dat, van hanh cac he thong xu ly khi thai dam bao dap ung quy chuan ky thuat moi truong.


Cac co so cũng càn lap dat va van hanh thiet bi quan trac khi thai tu dong, lien tuc; dau tu, lap dat va van hanh he thong truyen so lieu quan trac khi thai tu dong lien tuc tu co so san xuat toi So Tai nguyen va Moi truong tinh, thanh pho va Bo Tai nguyen va Moi truong.


Ké hoạch còn neu giải pháp hoan thien, hien dai hoa he thong quan trac moi truong khong khi xung quanh tu dong, lien tuc; thiet lap cac diem quan trac moi truong khong khi theo Quy hoach tong the mang luoi quan trac moi truong quoc gia va hoan thien he thong co so du lieu ve chat luong moi truong khong khi xung quanh.


H.A.H


Lắp đặt hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động giai đoạn 2021-2025

Trong kế hoạch quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2021-2025, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần đầu tư, lắp đặt và vận hành hệ thống truyền số liệu quan trắc khí thải tự động liên tục.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: