Ứng dụng công nghệ số để tăng trưởng xanh, giảm tác động đến môi trường

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.


Mới đây, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/10/2021.


Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên & Môi trường Lê Việt Anh khẳng định mục tiêu chung của chiến lược nhằm góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa các-bon và đóng góp hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu.


Ứng dụng công nghệ số để tăng trưởng xanh, giảm tác động đến môi trường
Mới đây đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 (nguồn ảnh: vinhlong.gov.vn).

Chiến lược cũng đặt ra 4 mục tiêu quan trọng, gồm giảm cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP. Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 15% so với năm 2014. Đồng thời phấn đấu đến năm 2050, cường độ phát thải khí nhà kính trên GDP giảm ít nhất 30% so với năm 2014.


Thêm vào đó là mục tiêu xanh hóa các ngành kinh tế, đó là chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ.


Việt Nam cũng cần ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững để nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.


Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, việc phối hợp tổ chức thực hiện có tầm quan trọng đặc biệt; trong đó, sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia đóng vai trò nền tảng…


H.A.H

Úng dụng cong nghẹ só dẻ tang truỏng xanh, giảm tác dọng dén moi truòng


Chien luoc quoc gia ve tang truong xanh dạt mục tieu ung dung cong nghe so va chuyen doi so, phat trien ket cau ha tang ben vung, phat huy loi the canh tranh va giam thieu tac dong tieu cuc den moi truong.


Mói day, Bo truong Bo Ke hoach & Dau tu Nguyen Chi Dung da chu tri Hoi nghi truc tuyen trien khai Chien luoc quoc gia ve tang truong xanh giai doan 2021-2030, tam nhin 2050. Chien luoc quoc gia ve tang truong xanh giai doan 2021-2030, tam nhin 2050 duọc Thủ tuóng Chính phủ phe duyẹt ngày 1/10/2021.


Theo Cỏng thong tin diẹn tủ Bo Ke hoach & Dau tu, Vu truong Vu Khoa hoc, Giao duc, Tai nguyen & Moi truong Le Viet Anh khảng dịnh muc tieu chung cua chien luoc nham gop phan thuc day co cau lai nen kinh te gan voi doi moi mo hinh tang truong, huong toi nen kinh te xanh, trung hoa cac-bon va dong gop han che su gia tang nhiet do toan cau.


Úng dụng cong nghẹ só dẻ tang truỏng xanh, giảm tác dọng dén moi truòng
Mói day dã diẽn ra Hoi nghi truc tuyen trien khai Chien luoc quoc gia ve tang truong xanh giai doan 2021-2030, tam nhin 2050 (nguòn ảnh: vinhlong.gov.vn).

Chien luoc cung dat ra 4 muc tieu quan trong, gom giam cuong do phat thai khi nha kinh tren GDP. Cu the, phan dau den nam 2030, cuong do phat thai khi nha kinh tren GDP giam it nhat 15% so voi nam 2014. Dong thoi phan dau den nam 2050, cuong do phat thai khi nha kinh tren GDP giam it nhat 30% so voi nam 2014.


Them vào dó là mục tieu xanh hoa cac nganh kinh te, do la chuyen doi mo hinh tang truong theo huong xanh hoa cac nganh kinh te, ap dung mo hinh kinh te tuan hoan thong qua khai thac va su dung tiet kiem, hieu qua tai nguyen thien nhien va nang luong dua tren nen tang khoa hoc va cong nghe.


Viẹt Nam cũng càn ung dung cong nghe so va chuyen doi so, phat trien ket cau ha tang ben vung de nang cao chat luong tang truong, phat huy loi the canh tranh va giam thieu tac dong tieu cuc den moi truong.


Ket luan Hoi nghi, Bo truong Bo Ke hoach & Dau tu Nguyen Chi Dung nhan manh, viec phoi hop to chuc thuc hien co tam quan trong dac biet; trong do, su ho tro, phoi hop chat che cua cac bo, nganh, co quan, cac to chuc trong nuoc va quoc te, cong dong doanh nghiep, cac chuyen gia dong vai tro nen tang…


H.A.H


Ứng dụng công nghệ số để tăng trưởng xanh, giảm tác động đến môi trường

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đặt mục tiêu ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
Giới thiệu cho bạn bè
  • gplus
  • pinterest

Bình luận

Đăng bình luận

Đánh giá: